1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın süresinde teslim edilememesinin, üretici firmanın makine arızasından kaynaklandığına dayandırılmasının, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin(e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Haklarında kamu davası açılanların ihaleye katılmış olmaları halinde haklarında yapılacak işlemler ve bu kişilerin imzaladıkları kamu ihale sözleşmelerinin akıbeti hakkında görüş talebinde bulunan idarelere verilecek cevaba esas olmak üzere Kurum görüşünün oluşturulması

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devam eden ihale sürecinde tamamlanan birleşme işlemlerinin devralan şirket açısından değerlendirilmesi hususu ile birleşme işlemlerinin devam eden sözleşmelere etkisi

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İstisna kapsamındaki alımlarda Kamu İhale Kurumundan görüş alınmasına gerek olup olmadığı veya mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Bilanço

  Finansal kiralama işlemlerinde aktif ve pasif hesaplarda meydana gelen değişikliklerin ekonomik ve mali yeterliğin tespiti için belirlenmiş olan finansal tablo oranlarının hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Kurul görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İçin Yaptıracağı Havuza İlişkin Mimari Proje Hizmetinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (k) bendi Gereğince İstisna Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Görüş Oluşturulması

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayetlerde, başvuru bedelleri iade edilebilir mi? Hangi hallerde bu iadeler gerçekleşebilir?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özelleştirilen yerlerde iş deneyim belgelerinin nasıl ve kim tarafından düzenleneceği ve özelleştirme öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ihalenin önemi hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  Et piyasasında fiyat artış olduğu ve mal bulunamadığı bildirildiğinden söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek, Dana Eti, Kuzu Eti ve Kuzu Eti ve Kuyruk Yağı Alımı ihalesinde sözleşmenin feshi hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılan ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 26 ncı maddesine göre işlem yapılıp yapılamayacağı hususu.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Finansal kiralamaya konu malların 4734 sayılı Kanun kapsamındaki finansal kiralama şirketlerince tedarikinin bu Kanun kapsamında olup olmadığı

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ISO 9001:2008 geçiş sürecinde kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak idarelerce yapılacak düzenleme ve ihale komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin düzenleyici kurul kararının oluşturulması.

  Devamını Oku