1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hukuk Mahkemesince Verilen İhtiyati Tedbir Yoluyla Sözleşmenin Uygulanmasının Durdurulmasına Dair Kararın Mücbir Sebep Sayılıp Sayılamayacağı,

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Vakıfların ihale dışı bırakılıp bırakılmaması ile ilgili incelemelerin ne şekilde yapılacağı, nelere dikkat edileceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Şirketlerin kamu ihale kanunu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik inceleme ne şekilde yapılmakta ve nelere bakılmaktadır.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Alt yüklenicinin görev ve sorumluluğuna giren işe ilişkin olarak, alt yüklenici tarafından malzeme temininde yaşanılan sıkıntılardan dolayı, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında süre uzatımı verilip verilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin tasfiyesi ve zararın karşılanması istemiyle dava açılması halinde “İdare tarafından yükleniciye çalışma ve iş yapma imkânı sağlanamaması”nın mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Nakdi olarak satılamayan reklam sürelerini ekonomik bir değere dönüştürmeyi amaçlayan reklam karşılığı barter işleminin 4734 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İl özel idareleri kent mobese güvenlik sistemi alımlarını istisna kapsamında, 3-b, yapabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  “İmar planı değişikliği” yapılması işinde, sözleşme konusu bölgenin sit alanına dahil edilmesi sebebiyle yetkili İdarece imar planı değişikliği onaylanmadığından anılan imar planının uygulanamaması durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Gecikme Cezası

  yüklenici tarafından önceden öngörülebilecek ve öngörülmesi gereken bir resmi yılbaşı tatili nedeniyle sözleşme konusu malların süresinde teslim edilememesi yüklenicinin kusurundan mı kaynaklıdır?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Yeni Birim Fiyat

  Yapımı tamamlanan inşaatların bazı imalatlarının, kesin hesap aşamasında proje ve şartnamesine uymadığının tespit edilmesi veya proje ve şartnameye göre yapılması gereken imalatın yerine daha az bedelli bir imalatın yapıldığının tespit edilmesi durumunda izlenecek yöntemin ne olacağı hk.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İdare tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde gerçekleşen imalat oranının nasıl tespit edileceği ve kesin hesabın nasıl çıkarılacağı hk.

  Devamını Oku