1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özelleştirilen yerlerde iş deneyim belgelerinin nasıl ve kim tarafından düzenleneceği ve özelleştirme öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ihalenin önemi hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Asansör montaj işlerinde iş deneyim belgesi almak amacıyla yapı kullanma izin belgesine gerek olup olmadığı, hangi düzenlemelere göre belgenin düzenleneceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşi ihalesinde kendisiyle sözleşme imzalanan isteklinin sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağının anılan işte kullandırdığı iş deneyim belgesini Bitlis-Baykan yolu yapım işinde de kullandırdığının tespit edildiği, bu durumda nasıl uygulama yapılacağına ilişkin Kurum görüşünün oluşturulması hakkında;

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Bir gerçek veya tüzel kişinin kendi arsası üzerinde yapımını kendisinin yaptığı inşaatlarda, işin bir bölümünü yapan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yüklenicinin ölümü sebebiyle işi devralan mirasçılarına iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Hangi şartlarla düzenlenir?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Borçlar Kanunu’nun vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yükleniciye ödenen bedelin iş deneyim belge tutarına dâhil edilip edilemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde tasfiye edilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemez.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Noter onaylı sözleşmedeki “noter onayı”nın, sözleşmede imzası bulunan kişilerin imzalarının bu kişilere ait olduğunun onaylanması niteliğinde olduğu ve sonraki tarihli noter onayının kabul edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tasfiye edilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk. Yüklenici kusuru olmadan sözleşmelerin feshedildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’ nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki beş yıllık görev süresinin itibar tarihi hakkında görüş.

  Devamını Oku