1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eser sözleşmesinde ayıplı olduğu ileri sürülen imalat, iş sahibine teslim edilmiş ve davalı tarafından gönderilen ihtarda ayıbın sözleşmede kararlaştırılan standartlara uygun olmaması niteliğinde olduğu açıklanarak ihtar tebliğ olunmuştur. Belirtilen bu kusurların niteliğince, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi "açık ayıp" olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayıpların "gizli" olduğu kabul edilse dahi, yükleniciye bildirilen ayıbın yasal süre içinde olduğu kabul edilemez. O halde, davacı yüklenici, tutarında uyuşmazlık bulunmayan dava konusu iş bedelinin tümünü davalıdan isteyebilir. Mahkemece, davanın kabulü gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İşçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesi sözkonusu olamayacağından, bu hususun ücret hesabında dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eserde noksanlıkların bedeli zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Noksan eser açık ayıplı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eserde noksanlıkların bedeli zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Noksan eser açık ayıplı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eser sözleşmesinde açık ayıpların yüklenicisine derhal bildirilmesi gerekir. Aksi halde, bu ayıplardan dolayı yüklenicinin sorumluluğu olmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki farkın talep edilebilmesi açık düzenleme olmasına, her iki ihalenin de aynı şartlarda yapılmasına ve ikinci ihalenin de makul sürede yapılmasına bağlıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Hükümleri varken, doğrudan mahkemeye fesih başvurusunda bulunulması doğru olmadığı gibi, Borçlar Yasası hükümlerinin de kıyasen uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder. İhtirazi kayıt eser teslim alınırken bildirilebileceği gibi, eserin tesliminden hemen sonra yada ifanın kabulünden önce de bildirilebilir. Bu hakkın saklı tutulduğu ifanın kabulünden önce dermeyan edilmiş ise artık ayrıca eserin teslimi anında veya teslimden hemen sonra böyle bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Ceza

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder. İhtirazi kayıt eser teslim alınırken bildirilebileceği gibi, eserin tesliminden hemen sonra yada ifanın kabulünden önce de bildirilebilir. Bu hakkın saklı tutulduğu ifanın kabulünden önce dermeyan edilmiş ise artık ayrıca eserin teslimi anında veya teslimden hemen sonra böyle bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi ve pazarlık limitine indirilmesi ancak ve ancak kamunun zarara uğradığı veya kişilerin mağduriyetinin ortaya çıktığı hallerde görevi kötüye kullanmayı ilgilendirir, ihaleye fesat karıştırma suçunu değil.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciler tarafından verilen kesin ve ek kesin teminatlar güncellenerek gelir kaydedilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  İhale dokümanları arasında yer alan şartnameler delil sözleşmesi niteliğindedir, hakim tarafından re'sen dikkate alınır.

  Devamını Oku