1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; yapım sırasında ortaya çıkan ek imalat ve ilave imalat bedellerinin proje ve sözleşme eki mahal listesi dışında kabul edilerek piyasa fiyatlarıyla tutarının belirlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme dışı imalat bedellerine KDV eklenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, eksik işler varsa hakedilen bedel neye göre tespit edilmeli ve ödemeler yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Sözleşme dışı yapılan imalatların götürü bedele dahil olduğu tespit edilirse davanın reddi, dahil olmadığı tespit edilirse iş artış oranına kadar sözleşme hükümlerinin, iş artış oranını geçen hallerde ise vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması mı gerekir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Pursantaj listesinin sözleşmenin eki olarak kabul edildiği hallerde, götürü bedel yapım işlerinde işin fiziki gerçekleşmesinin bu listeye göre belirlenmesi, listenin olmadığı hallerde ise bilirkişilerce denetime elverişli işin ilim ve fennine uygun bir şekilde oranlanması suretiyle fizik gerçekleşme bulunmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelli işlerde yüklenici eseri hangi seviyeye getirmişse, kararlaştırılan bedele o oranda hak kazanır. Bu sebeple işin tamamlanma oranı bulunmalı, KDV ayrı kararlaştırılmamışsa, bedel içerisinde KDV vardır yaklaşımı ile bede hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla, %10'u aşan imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle, sözleşmede ve eki belgelerde bulunmayıp idare tarafından talep edilen ihale dokümanı ve teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ve gruplarının bedellerinin de şartnamenin 22. maddesinin 2. fıkrası belirlenerek yükleniciye ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Feshedilen götürü bedel sözleşmede yüklenicinin alacağının fiziki oran yöntemi uygulanarak belirlenmesi gerekir. Buna göre, gerçekleştirilen imalâtın, eksiklikler ve niteliğine göre ayıplarda dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranı belirlenmeli, belirlenen bu oran götürü bedele uygulandıktan sonra yüklenicinin hakettiği iş bedeli saptanmalıdır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Fazla imalat bedeli talebine ilişkin olarak, yüklenicinin gerçekleştirdiği ilave işler ve ek imalatların ayrı ayrı nelerden ibaret olduğu, bunlardan hangilerinin sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işler olduğu, hangilerinin de sözleşmede bulunmayan işler kapsamında kaldığı tespit ettirildikten sonra sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işlerin işin götürü bedelli olması sebebiyle %10'una isabet eden kısmının sözleşme fiyatlarıyla bu oranı aşan bölümünün iş sahibi yararına ise yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli, sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemleri veya gruplar olup da bunların ihale dokümanı ve tebliğ kapsamında fiyatları varsa kararlaştırılan fiyatlara göre yoksa, Yapı İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli belirlenmelidir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Yapım işlerinde götürü bedel tutarın bulunması için imalatların fiziki oranı bulunmalıdır. İlave iş bedellerinin iş artışı ve yeni birim fiyat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmekte olup, sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplamanın yapılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Yapım işi işçilik gideri sözleşmesi eser sözleşmesi kapsamında olup, götürü bedelli eser sözleşmelerinde yüklenici sözleşme kapsamında kalan işleri sözleşmede kararlaştırılan bedelle yapmak zorundadır. Sözleşme kapsamında kalmayan fazla işler yönünden ise iş bedelinin, yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hakettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen imalatın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe oranının tespiti, bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hakedilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplanması gerekmektedir.

  Devamını Oku