1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapımından vazgeçilen iş kalemlerinin fiyatlarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti" başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen esaslara uyularak tespit edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdari şartnamesinin 48.maddesinde "Yükleniciye Fiyat Farkı Verilecektir." hükmü varken, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin 15.maddesi 2.bendinde de "Fiyat Farkı Verilmeyecektir." Şeklinde düzenleme olması halinde, fiyat farkı ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama projesinde olmayan; ancak, diğer ihale dokümanlarında olan imalatların yapılmamasından dolayı yükleniciden kesinti yapılamaz.

  Devamını Oku
 4. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İmalatın uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödeme yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Projesinde belirtilmekle beraber, imalatın cins ve özelliklerine yönelik olarak detay düzenlemelerin olmadığı hallerde, asgari vasıfta bir imalat yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.

  Devamını Oku
 6. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Proje ve mahal listesinde yapılacak imalata yer verilmemiş, ancak, diğer ihale dokümanlarında yer verilmişse, bu imalat bedelinin götürü bedel içerisinde kabul edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  Götürü Bedel Sözleşme

  Yüklenicinin teklif dosyası içerisine koyduğu ihale bedeli hesabında ve pursantaj tablosunda su deposuna ait bir hesabın bulunmadığı bildirilerek su deposu için ayrı bir ödemenin yapılması, söz konusu imalatın uygulama projesi içerisinde olması sebebiyle mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama projelerinde yer almadığı için iş kapsamında olmadığı ve yaptırılmasına ihtiyaç olmadığına idaresince karar verilmiş olması itibariyle 1,5 mm jeomembran su yalıtım imalatına ilişkin bedelin; bu imalata pursantaj cetvelinde yer verilmiş olması gerekçesiyle sözleşme bedelinden düşülmesi doğru olmayacaktır.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Granit Döşeme kaplamasının, uygulama projesinde... ve...mahallerinde gösterilmesine rağmen, mahal listesinde, sadece...mahalli ile bu mahalde yapılacak miktara yer verilip, ...mahallinde yapılacak olan kaplamaya listede yer verilmemiş olmasının bir eksiklik olduğuna, ancak; uygulama projesinde detaylarıyla yer verildiği sebebiyle ...mahallindeki döşeme kaplamasının aynı türde yapımının da sözleşme kapsamında olduğuna,

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İç ve dış denizlik yapılması iş kalemlerinin ihaleye esas uygulama projeleri plan ve kesitlerinde yer alması halinde, mahal listesinde olmaması ilave bedel ödenmesini gerektirmez.

  Devamını Oku
 11. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yaklaşık maliyete ait hesap cetvelinin sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak işler bakımından sözleşme ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün de bulunmadığının yanısıra, buradan hareketle yüklenicinin bir hakkının doğmayacağı

  Devamını Oku
 12. Yüksek Fen Kurulu
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşmesinden gelmeyen ve yüklenicinin de kabulünü içermeyen durumlar hariç, sözleşme bedeli ve yaklaşık maliyetten hareketle, bulunacak bir oranda yeni birim fiyatların tenzilata tabi tutulmasının 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile ikincil mevzuatları hükümlerine uygun düşmediğine,

  Devamını Oku