Sayıştay Denetçisi’nin İnceleme Sırasındaki Görüşü Üzerine İhale İptal Edilebilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
SAYIŞTAY DENETÇİSİ’NİN İNCELEME SIRASINDAKİ GÖRÜŞÜ ÜZERİNE İHALE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Özeti :

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANAN KAMU İHALE KURULU KARARINDA SAYIŞTAY DENETÇİSİNİN GÖRÜŞÜ ÜZERİNE İHALE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

21.02.2024 tarihli ve 2024/UY.II-336 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiası Kamu İhale Kurulu’nca incelenmiştir.

İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARDAN ZİYADE İHALENİN İPTALİNİN GEREKÇESİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.

Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2023/1332654 İhale Kayıt Numaralı “Bitümlü Sıcak Karışım Aşınma Asfalt Yapım İşi” İhalesi16.01.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Tuna Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı ve sonrasında, 02.02.2024 tarihli ihale yetkilisi kararı ile ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

02.02.2024 tarihli kararda, “ihale dosyasında Sayıştay Denetçilerinin incelemesi sırasında tespit ettiği noksanlıklar ve sözlü görüşleri”nin ihalenin iptali gerekçesi olarak gösterildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği de belirtilmiştir. Bununla birlikte, idareye bu konuda tanınan serbesti ve takdir yetkisi kuşkusuz ki sınırsız olmayıp, hizmet gerekleri ve kamu yararı çerçevesinde hareket edilerek anılan serbestiye ilişkin yetkinin kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ihalenin iptali işlemlerinde objektif olarak hukuki açıdan denetlenebilir gerekçe veya gerekçelerin bulunması bir ön koşul niteliği taşımaktadır. Zira, Anayasa’nın 125’inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmış olup, idarenin eylem ve işlemlerinin hukukilik denetimi de ancak bunların bir gerekçeye dayanması durumunda gerçekleştirilebilecektir. Gerekçesiz eylem veya işlemlerin denetimi de mümkün olmadığından, hukuka uygun kabul edilmelerine olanak bulunmamaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin inceleme ise dava açılmadan önce tüketilmesi gereken zorunlu idari başvuru yolu niteliğinde olup, Kurum tarafından ihale sürecindeki işlemlerin hukukilik denetimi de yine bu işlemlerin gerekçeleri üzerinden yapılmaktadır.

Aktarılan hükümler çerçevesinde idarenin ihalenin iptali kararına ilişkin gerekçesi incelendiğinde ise “ihale dosyasında Sayıştay Denetçilerinin incelemesi sırasında tespit ettiği noksanlıklar ve sözlü görüşleri” çerçevesinde ihalenin iptal edildiği belirtilmiş olsa da bu eksikliklerin neler olduğu, eksikliklerin ihale sürecinde tamamlanıp tamamlanamayacağı, tamamlanmasının ihalenin ilan sürelerine, yeterlik kriterlerine, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesine etki edip etmeyeceği ve eksikliklerin neden ihalenin sonuçlandırılmasına engel olduğu gibi Kurum tarafından denetlenebilecek somut mevzuata aykırılık tespit ve değerlendirmelerinin ortaya konulmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, sadece ihale işlem dosyasında bazı eksikliklerin bulunduğunun belirtilmesi ve bu eksiklikler sebebiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağına ilişkin görüşlerin bulunması hukuki açıdan denetlenebilecek bir iptal gerekçesi niteliği taşımamaktadır.

Kamu İhale Kurulu’nun kararında yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, idarenin ihalenin iptaline ilişkin işlemi denetlenebilir herhangi bir somut hukuka aykırılık tespit ve değerlendirmesine dayanmadığı için mevzuata uygun olmadığı ve idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

1) İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmiştir.

 

İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN SORUNLARINIZ İÇİN GÜNÜN HER SAATİ ARAYABİLİRSİNİZ. 0535 645 00 20