Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İkinci Teklif Alınması Uygulaması

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde İkinci Teklif Alınması Uygulaması
Özeti :

4734 sayılı Kanunun 21. maddesine göre gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım işlerine ait ihalelerde isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklif alınması gerekmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde İkinci Teklif Alınması Uygulaması

4734 sayılı Kanunun 21. maddesine göre gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım işlerine ait ihalelerde isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklif alınması gerekmektedir. Bu çerçevede pazarlık usulü ile ihale edilen mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak tip idari şartnamelerin ilgili maddeleri gereğince;

-İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir.

-İsteklilere yapılan bildirimde  “İsteklilerin son tekliflerini vermeye davet edilmelerine ilişkin form” kullanılır. Formla “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin [(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)] bendinde göre gerçekleştirilen [İşin adı] ihalesine ilişkin olarak ilk fiyat teklifinizi aşmamak kaydıyla, son fiyat teklifinizi en geç _ _/_ _/_ _ _ _ tarihi, saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak ihale komisyonuna ulaştırmaları gerektiği hususu” bildirilir.

-İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar.

-İhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar.

-İlk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi gerekmektedir.

Bu noktada ikinci ve son yazılı fiyat tekliflerin alınması zamanına ilişkin mevzuatta bir düzenleme yer almamaktadır. Konuya ilişkin Kamu İhale Kurulunun değerlendirmesi aşağıya alınmıştır.

Kamu İhale Kurulunun 21.01.2015 tarih ve 2015/UH.II-219 sayılı Kararı.

…İhalenin 19.12.2014 tarihinde saat 11:00’de yapıldığı, Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak’ın (KİK006.0/H) saat 11:00’da düzenlendiği, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda söz konusu formun doldurulduğu saatin 11:00 olarak belirtildiği, İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı’nda bahsi geçen formun doldurulduğu saatin yine 11:00 olarak belirtildiği, idarece isteklilere yazılan 19.12.2014 tarih ve 456-457 sayılı yazılar ile iki isteklinin 19.12.2014 tarihi saat 12:00’e kadar son fiyat teklifini vermeye davet edildiği, söz konusu davet yazılarının her iki istekliye de elden tebliğ edildiği, yazıların tebliğ ediliş saatine yer verilmediği anlaşılmıştır.

Son fiyat teklifini vermeye davet yazısının başvuru sahibi istekli tarafından herhangi bir şerh düşülmeden tebliğ alındığı ve isteklinin ikinci oturuma teklif verdiği, vermiş olduğu ikinci teklifin ilk teklifinden yüksek olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış, ikinci teklif için verilen sürenin, ihalenin ikinci oturumu için yeterli görülen iki istekli içinde aynı olduğundan herhangi bir istekliyi diğerine karşı avantajlı duruma getirmeyeceği ve ihale işlem dosyası kapsamında idare tarafından gönderilen ve saat taşıyan tutanaklardan anlaşıldığı kadarı ile verilen sürenin ikinci teklifi vermek için yeterli olduğu, mevzuatta asgari bir süre sınırlamasının yer almadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin yeterli süre verilmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.