İhale Kapsamında Yurtdışı Yurtiçi Gezi İstenebilir Mi?

Güncel Hukuk İhale Dokümanları
İHALE KAPSAMINDA YURTDIŞI YURTİÇİ GEZİ İSTENEBİLİR Mİ?
Özeti :

Bazı idareler ihale dokümanları kapsamında personellerine gezi vb isteyebilmektedir. Peki Bu düzenleme hukuka uygun mudur?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Konuya lişkin bir olay Kamu İhale Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Karar metinlerinin önemli bölümlerine aşağıda yer verilmiştir;

Toplantı No        : 2021/003

Gündem No      : 43

Karar Tarihi         : 20.01.2021

Karar No              : 2021/UY.I-156

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

3.Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 7.21’inci maddesinde “3) Yüklenici imalattan önce veya imalat esnasında kontrol teşkilatında çalışacak olan görevli personele imalatın özelliklerini, yeni uygulama yöntemlerini ve benzer örnekleri göstermek amacıyla tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacak yurt içi veya yurt dışı 1 adet teknik gezi düzenleyecektir. (İdare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, yapılacak teknik gezinin bedeli genel giderlere dahil edilecektir.)” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Teknik Şartname düzenlemesinden, kontrol teşkilatında çalışacak olan görevli personele yönelik olarak imalatın özelliklerini, yeni uygulama yöntemlerini ve benzer örneklerini göstermek amacı ile yurt dışı veya yurt içi teknik gezi düzenleneceği ve bu işin tüm giderlerinin yükleniciye ait olacağı anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif cetvelinde Teknik Şartname’nin anılan maddesinde öngörülen gezi için ayrı bir satır açılmamıştır. Dolayısıyla isteklilerce bu geziye ilişkin giderlerin teklif edilen kalemler içinde öngörülmesi gerekmektedir.

Ancak bir nevi “eğitim” amaçlı yapılması öngörülen teknik geziye ilişkin olarak; bu gezinin genel olarak amacı, kimlere yönelik olduğu, yurt içi ile sınırlı olmadığı ve giderlerinin tamamının yükleniciye ait olması dışında gezinin süresi, nerede yapılacağı, kaç kişilik bir gruba yönelik olduğu, eğitimin içeriği ve konaklama ile seyahat detayları gibi birçok bilgiye ihale dokümanında rastlanılmamıştır.

İdarelerce, teklif fiyatı oluşumunu etkileyecek hususlara ihale dokümanında tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta yer verilmesi gerekmektedir. Bu yöndeki bir yaklaşımın, isteklilerin teklif fiyatlarını sağlıklı oluşturabilmeleri yanında temel ilkeler arasında yer alan rekabet ilkesinin tesisine de hizmet edeceği aşikardır. Bu çerçevede, başvuru konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’deki isteklilerin tekliflerini oluşturmasını etkileyecek nitelikte olan ve başvuru sahibinin “ne maksatla talep edildiğinin” anlaşılamadığını iddia ettiği gezinin gerekli olup olmadığı hususu, yerindelik denetiminin konusu olmakla birlikte, geziye ilişkin olarak maliyet hesabı yapılmasına imkan veren gerekli bilgilere ihale dokümanında açıkça yer verilmemesi hususunun isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde düşüreceği ve gerçekçi teklif fiyatı oluşturmalarını, dolayısıyla ihalede rekabetin oluşmasını engelleyecek nitelikte olduğu sonucu ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

İHALE HUKUKU İLE İLGİLİ OLARAK KAFANIZA TAKILAN HER TÜRLÜ SORUDA BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ. 0535 645 00 20