Yüklenici Kusuruna Dayanmayan Fesih - Tasfiye Sebepleri ve Sonuçları

Yapım İşleri Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Yüklenici kusuruna dayanmayan fesih - tasfiye sebepleri ve sonuçları
Özeti :

Ölüm, mücbir sebep halleri, ifa imkansızlığı ve iş artış oranının üzerindeki artışlar sözleşmenin yüklenici kusuruna dayanmayan ve yaptırım uygulanmayan fesih sebepleridir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

1. Yüklenicini Ölümü

4735 sayılı KİSK'in 17 nci maddesinin (a) bendinde;

"Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir."

Denilmektedir.

Ölüm hali gerçek kişiler için söz konusu olup, tüzel kişiler için madde hükmünün uygulama olanağı yoktur.

2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

4735 sayılı KİSK'in 23 üncü maddesinde;

"Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir."

Denilmektedir.

Mücbir sebep sayılacak haller 4735 sayılı KİSK'in 10 uncu maddesinde sayılmıştır:

  1. Doğal afetler.
  2. Kanuni grev.
  3. Genel salgın hastalık.
  4. Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
  5. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep hallerinde yüklenici edimini ifaya zorlanamaz.

Kusura dayalı olmayan bu fesih, sözleşmenin yürütülmesini imkansız kılan bir durum nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumda, idarece fesih kararının alınması ve yükleniciye bildirilmesi, kesin teminat ve ek kesin teminatların iade edilmesi, yüklenicini fesih tarihine kadar yapmış olduğu işlerle ilgili hesabın sözleşme ve eki YİGŞ hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmesi gereklidir. Ayrıca, sözleşmenin feshinde yükleniciye atfedilebilecek bir kusur söz konusu olmadığı için zarar ve ziyan talebiyle dava açılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

3. İdare İle Yüklenicinin Karşılıklı Anlaşmak Suretiyle Sözleşmeyi Sona Erdirmeleri

İdarenin kendi edimini yerine getirmedeki imkânsızlığından veya sözleşme konusu işin imkânsızlığından kaynaklanabilir. Örneğin; idarenin işi yaptırmaktan vazgeçmesi, sözleşmeden sonra yapılan bir kısım hukuki düzenlemeler dolayısıyla işin yapılamaz hale gelmesi gibi.

4. Yasal Sınırın Üstündeki İş Artışları Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesi

Anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım sözleşmelerinde ise %20'sine kadar oran dâhilinde ilave işler, mevcut sözleşme kapsamında aynı yükleniciye yaptırılabilmektedir.

İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.