Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması Genel Açıklamalar

Yapım İşleri Yeni Birim Fiyat / Revize Birim Fiyat
Yapım İşlerinde Yeni birim fiyat uygulaması genel açıklamalar
Özeti :

Yapım işlerinde yeni birim fiyat ihtiyacı hasıl olursa, YİGŞ\'de öngörülen yöntemlerle analiz oluşturulacak ve verimlilik esasına göre rayiç tespiti yapılacaktır. Bu yönteme göre yapılmayan yeni birim fiyatlar taraflar için geçerli değildir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Sözleşmede bulunmayan işlerin bedelleri, yani yeni birim fiyatlar, Yapım İşleri Genel Şartnamesi düzenlemelerine göre tespit edilmektedir.

İş artışı kapsamında yapılacak olan yeni iş kalemleri ile iş grupları ile proje değişikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkacak yeni iş kalemleri ile iş gruplarının bedelleri aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte belirlenecektir.

Yeni birim fiyat tespit edilirken YİGŞ’de belirtilen ve aşağıda yer verilen sıralamaya uyarlı olarak iş kalemi veya iş grubunun analizinin oluşturulması gerekir.

  • Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
  • İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
  • İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.
  • Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

Yukarıdaki yöntemlerle analizin tespit edilmesi neticesinde, bu analizin fiyatlandırılması amacıyla da aşağıda yer verilen rayiçlerden biri, birkaç veya tamamı kaynakların verimli kullanılması ilkesi çerçevesinde kullanılır.

  • Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
  • İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
  • İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
  • İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşmazlık ortaya çıkarsa, idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.