Yapım İşlerinde Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Yapım İşleri Yeterlik Kriterleri
Yapım işlerinde özel sektör iş deneyim belgesi
Özeti :

Yapım işlerinde özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin nasıl alınacağı tereddüt oluşturmakta ve bu sebeple de bazı firmalar ihale dışı kalabilmektedir. Analizde özel sektör yapım işleri iş deneyim belgeleri üzerinde durulacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Özel sektöre taahhüt edilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesi; yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden verilen belgedir. Buna göre, özel sektöre gerçekleştirilen bir yapım işi dolayısıyla iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için sözleşme aşamasında noter tasdikinin yapılmış olması şarttır.

Yapım Yönetmeliği’nin 45. maddesinde yer alan “noter onaylı sözleşme”deki ‘noter onayı’ kavramından kastın, sözleşmenin noter tarafından düzenlenmesi veya ilgililerce düzenlenmiş sözleşmenin aslına uygun olduğunun noter tarafından onaylanması olmadığı, sadece, sözleşmede imzası bulunan kişilerin imzalarının bu kişilere ait olduğunun Noterlik Kanununun 90. maddesi uyarınca onaylanması olduğu anlaşılmaktadır.

Geriye dönük sözleşme yapılmasının engellenmesi amacıyla, noter tasdikinin sözleşme aşamasında yapılmış olması şartı getirilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kamu İhale Kurumu’na özel sektöre gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesi talebi başvurularında sunulan bazı sözleşmelerin noter onaylarının iş bitiminden sonra yapıldığının tespit edildiği belirtilerek 01/01/2003 tarihinden sonra yapılan sözleşmelerde noter onayının sözleşme tarihinden sonra yapılması durumunda bu belgenin uygun kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiş, Kurulun 2012/DK.D-179 sayılı düzenleyici Kurul kararında “…..bahsi geçen Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2003 tarihinden önce özel sektörde sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesinde sözleşmelerin noter onaylı olması koşulu aranmayacağı açık olmakla birlikte anılan tarih sonrasında sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için sunulması gereken noter onaylı sözleşmedeki noter onayının, sözleşmenin imza altına alındığı tarihte yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Zira; aktarılan hükümler uyarınca, noter onaylama şerhinin, işlemin (sözleşmenin) yapıldığı tarihi ihtiva ediyor olması gerekli olup taraflarca daha önceki bir tarihte akdedilmiş olan bir sözleşmenin notere onaylatılması aşamasında noterce ilgili hukuki işlemin (sözleşmenin) gerçekleştirildiği tarihin doğruluğunun tespit edilmesi, sözleşme tarihine ilişkin başka bir noter onayı bulunmuyorsa, mümkün değildir. Sözleşme tarihinin noter onay şerhine doğru olarak yansıtılabilmesi ancak sözleşme tarihinin onaylama tarihi ile aynı gün olması halinde mümkün olabilecektir.

…………..

Özel sektöre gerçekleştirilen işler bakımından ise, Borçlar Kanununa göre tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulan sözleşmelerde yine tarafların karşılıklı uygun iradeleri neticesinde istenilen değişikliklerin yapılması mümkün olup esasen ihale konusu iş veya benzer işler bakımından, işin başlangıcında kararlaştırılarak taahhüt edilen hususların taahhüde uygun bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ölçülmesi ve sözleşme konusu işi taahhüde uygun bir biçimde tamamlayanların kamu ihalelerine katılımının sağlanması amacını taşıyan iş deneyim belgesi uygulamasının bahse konu amaçla uyumlu bir biçimde yürütülebilmesi için, özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşmelerin imza altına alındığı tarih itibariyle notere onaylatılması gerekmektedir…” açıklaması yapılarak noter tasdikinin sözleşme tarihinde yapılması gerektiğine, sonraki bir tarihte yapılan onaylamanın uygun kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir.

Dolayısıyla, sözleşme aşamasında noter tasdiki yaptırılmayıp, daha sonraki bir tarihte sözleşmenin notere onaylatılması durumunda, buna dayanarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün gözükmemektedir.

Özel sektöre taahhüt edilen işlerde iş bitirme belgesi, işin gerçekleştirildiği sınırlar esas alınarak belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından düzenlenerek, ilgisine göre belediye başkanı veya valilik tarafından onaylanacaktır.

 

Kaynak: Demirel, Salim; Uslu, Yusuf, Kamu İhale Hukuku ve Yapım İşleri İhaleleri, 2014, Ankara