Yapım İşlerinde Kdv Tevkifatı

Yapım İşleri Kesintiler
Yapım işlerinde KDV tevkifatı
Özeti :

Yapım işlerinde hakediş ödemeleri yapılırken KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Belediyeler bundan istisna olmakla birlikte, genel uygulama bu yönde olduğu için genele yönelik bir yazı kaleme alınmıştır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu idarelerince ihale sözleşmeleri kapsamında yüklenicilere yaptırılan inşaat işleri ticari faaliyet niteliği arz eden bir iş olduğundan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi gereğince katma değer vergisine tabidir.

İnşaat taahhüt işlerinde hizmet ifasında bulunan ve bunun karşılığında ticari kazanç elde eden yükleniciler, katma değer vergisinin mükellefidir. KDV açısından vergiyi doğuran olay, hakediş raporunun bağlı bulunduğu ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince onaylandığı tarihte meydana gelir.

İnşaat taahhüt işlerini de içine alan hizmet ifaları için halen uygulanmakta olan genel KDV oranı %18'dir.

Hakedişlerden yapılacak KDV tevkifatı

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde;

Gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca hazırlanan 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bir kısım kurum ve kuruluşlara sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Tebliğde, tevkifat yapacak kuruluşlar arasında belediyeler sayılmadığından bunların tevkifat yapması gerekmemektedir.

Uygulanacak tevkifat oranı 2/10’dur.

Yapılan tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemlerin yapıldığı dönemde, vergi sorumlularına ait 2 No'hl KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Genel bütçeli idareler ise, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermeyecekler, tevkif edilen KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilecektir.