Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi ve Süre Uzatımına Etkisi

Yapım İşleri Süre Uzatımı / Sebepleri
Yapım işlerinde işyeri teslimi ve süre uzatımına etkisi
Özeti :

Yapım işlerinde işin süresi işyeri teslimi ile başlar. İşyerinin teslim edilmediği veya fiilen teslim edilemediği hallerde, bu sürelerin dikkate alınması ve işin süresinin uzatılması gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. İşyeri teslim tutanağı adı verilen bu belge işin hangi tarihte başladığını gösteren en önemli unsurlardan olup, taraflar açısından delil sözleşmesi hükmündedir. Bu belgede yer verilen tarihe göre işin bitmesi gereken tarih tespit edilecektir.

Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur. Genellikle yer teslim tutanağı onaya bağlanmaz ve imzalandığı an yer teslimi yapılmış sayılır. Ancak, onaya bağlı bir yer teslimi söz konusu ise işin süresinin tebliğ tarihinden itibaren başlatılması gerekir.

İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen yapı malzemeleri varsa (taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.) bunların temin yerlerini, yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.

İş için gerekli olması nedeniyle, el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler, sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde, idarece yapılır. Yer tesliminin yapılamaması veya kısmi yer teslimine imkân verilmeyen hallerde yer tesliminin bir bütün olarak yapılamaması hallerinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekir.

İdarece gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılmaması veya izinlerin alınmaması halleri de yer tesliminin yapılmadığı anlamına gelecek ve bu sebeplerle de yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekecektir.

Ancak, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer tesliminde gecikme olmasının süre uzatımına dayanak olması yaklaşımının doğru olmadığı da değerlendirilmektedir. Çünkü zaten yer tesliminden sonra işin süresi hesap edilecektir. Yer teslimi geç yapılmışsa yükleniciye süre uzatımı değil, geç teslimden sonraki tarih için işin süresi hesap edilecektir. Bu sebeple Şartnamede yer alan ifadelerin yer tesliminde gecikme olması halinde bu süre işin süresinden düşülemez şeklinde veya fiilen yer tesliminin gerçekleştirilememesi olarak anlaşılması uygun olacaktır.