Yapım İşlerinde İş Programı ve Ödenek Dilimleri

Yapım İşleri Süre Uzatımı / Sebepleri
Yapım işlerinde iş programı ve ödenek dilimleri
Özeti :

İşin süresi dikkate alınarak, yapım işine ait iş kalemleri veya gruplarını, aylık imalat ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösteren belgeye iş programı adı verilmektedir. İşin süresi ve ceza açısından önemlidir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını ayrıntılı olarak gösterdiği programını/çizelgeyi ifade eder.

Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra belirtilen süre içerisinde (Tip Sözleşmenin 12 nci maddesinde 15 gün öngörülmüştür.) ayrıntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır. Yüklenici, iş programı hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda, iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylanır. Bu durumda yüklenici, yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapabilir.

Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirip getirmediği iş programına uygunluk ile ölçülür. İş programındaki önemli gecikmeler sözleşmenin fesih sebebi sayılmaktadır.

Yükleniciye ödenecek fiyat farkları hesabında da, iş programına uygunluk şartı aranır. İş programında öngörülen aylık iş tutarının gerçekleştirilemediği durumlarda, müteakip ay yapılacak işler için, eksik gerçekleşen ödenek tamamlanıncaya kadar, gerçekleştirilememiş ayın endeksleri üzerinden fiyat farkı hesaplamaya devam edilmektedir.

İşin devamı sırasında, sözleşmede belirtilen zorunlu nedenlerle veya idarenin sebebiyet verdiği haller nedeniyle süre uzatımı verilmesi durumunda, yıllık ödenek durumunda gerekli değişiklik yapılır ve revize iş programı yapılarak idarenin onayına sunulur. Yüklenici, idarece onaylanan süre uzatımının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, yeni süreye göre revize iş programı sunmadığı durumlarda, iş programını tek taraflı olarak hazırlayıp onaylayabilir.

Ödenek dilimleri, ihaleden önce oran cinsinden idari şartnamede, ihaleden sonra ise parasal tutar olarak sözleşmede belirtilir. Sözleşme aşamasında, sözleşme bedeli esas alınarak idari şartnamedeki oranlara uyularak doldurulması gerekir. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10'undan az olamaz. İdare, ilk yıl için bütçesinde yer alan tutarın tamamını ödenek dilimi yüzdesi olarak göstermek zorunda değildir. Zira bütçedeki tutar azami harcanabilecek tutarı ifade etmekte olup, KDV ve varsa işin fiyat farklarını da kapsamaktadır.

Ödenek dilimleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla, yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici, iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

İş Programında Meydana Gelen Gecikmeler ve Sonuçları

İş programında meydana gelen kısmi gecikmelere rağmen, işin süresinde tamamlanması mümkün ise, bu gecikmelerin fiyat farkları ile ilgili yaptırımlarla karşılanması mümkündür. İş programının ciddi boyutta aksatılması durumu, sözleşmenin feshi nedenlerinden birisi olarak sayılmıştır. İş programında ciddi boyutta aksatılmasından; kalan sürede işin tamamlanmasının fiilen imkânsız hale gelmesi ve yüklenicinin belli bir süre cezalı çalışmasına izin verilse dahi işi bitirme imkânının olmaması anlaşılmalıdır.