Yapım İşlerinde Birim Fiyat Kavramı ve Analizi

Yapım İşleri Diğer Mevzuat Analizleri
Yapım İşlerinde Birim Fiyat Kavramı ve Analizi
Özeti :

Yapım işlerinde temel kavramlar ele alınmakta, birim fiyat, kamu birim fiyatı, paçal poz, rayiç ayrıntılarıyla izah edilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

1. Temel Kavramlar

1.1. Birim fiyat

Birim fiyat, birim imalat için öngörülen fiyatı ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Daha açık anlatımla birim fiyat, bir imalatın adet, kg, m, m2, m3 biriminin fiyatıdır. Bu anlamda birim fiyat, örneğin 1 m3 betonun, 1 m2 duvar yapımının, 1 metre fore kazık yapılmasının veya montajı dahil 1 adet klimanın fiyatını ifade etmek üzere kullanılan genel bir kavramdır. 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri, teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu durum, birim fiyat ifadesinin sadece teklif birim fiyatlı işlerde söz konusu olacağı şeklinde bir düşünce akla getirebilecekse de, bu doğru değildir. Zira, birim imalatın fiyatını ifade etmek üzere kullanılan birim fiyat, hem teklif birim fiyatlı hem de anahtar teslimi götürü bedelli tüm inşaat işlerinde söz konusu olmaktadır.

Birim fiyat, teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen yapım işlerinde teklif aşamasında birim fiyat teklif cetveli kapsamında idareye sunulmakla birlikte, anahtar teslimi götürü bedelli işlerde birim fiyatın teklifle birlikte sunulması söz konusu olmamaktadır. Anahtar teslimi götürü bedelli işlerde birim fiyatlar, sadece aşırı düşük teklif sahipleri tarafından hesap cetveli kapsamında idareye sunulmaktadır.

 

1.2. Kamu Birim Fiyatı

Birim fiyatın genel bir anlam ifade ettiği belirtildikten sonra, özel bir anlam taşıyan “kamu birim fiyatı” ifadesinin açıklanması gerekmektedir. Kamu birim fiyatı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenerek her yıl yayımlanan birim fiyatları ifade etmektedir. Birim fiyat belirleyerek yayımlayan birden fazla kamu kurum ve kuruluşu bulunmakta olup, bunların başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelmektedir.

Birim fiyat yayımlayan diğer kamu kurum kuruluşlarından bazıları ise şunlardır: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı, TEDAŞ. Bu kurumlar, faaliyet gösterdikleri alanın gerektirdiği birtakım iş kalemleri için birim fiyatlar belirlemektedir. Bu kurumlar kendi görev alanlarını ilgilendiren hususlarla ilgili birim fiyat belirlerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri de büyük oranda dikkate almaktadır.

Kamu kurumları tarafından yayımlanan birim fiyatlar yüzlerce hatta binlerce adetten oluşabilmektedir. Örneğin, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 yılı İnşaat Birim Fiyatları 1770 adet imalat kaleminden oluşmaktadır. Bu nedenle, kamu kurum kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatların her biri ayrı bir poz numarası ile kodlanmıştır. Bu poz numarası bir anlamda o imalatın kimlik numarasıdır ve o imalatın yapım şartlarını da içerir.

 

Örneğin, Y.18.001/C01 poz nolu “85 mm Kalınlığında Yatay Delikli Tuğla (190 * 85 * 190 mm) ile Duvar Yapılması” imalatının 2013 yılı için yayımlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatı, 18,45 TL’dir.

 

Her yıl yayımlanan kamu birim fiyatlarına % 25 müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Buna göre, yayımlanmış birim fiyat o imalatın piyasa fiyatını göstermektedir.

Birim fiyat listesinde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış olan Genel Teknik Şartnameler ise birim fiyat ve tariflerinin tamamlayıcısıdır.

Birim fiyat yayımlayan kuruluşların başında gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, birim fiyatlara ilaveten bu birim fiyatlara dayanak teşkil eden analiz, alt analiz, yardımcı analiz ve inşaat rayiçlerini de yayımlamaktadır.

Esasen kamu birim fiyatı, bu fiyata dayanak teşkil eden analiz çalışması kapsamındaki alt analiz, yardımcı analiz ve inşaat rayiçlerinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, aşağıda sırasıyla, analiz, alt analiz, yardımcı analiz ve rayiç kavramları açıklanacaktır.

 

1.3. Analiz

Analiz, birim imalatın (m2, m3, kg gibi) üretilebilmesi için kullanılan kaynakların nitelik ve miktarlarının ayrıntılı dökümüdür. Başka bir anlatımla, birim imalatı oluşturan girdilerin (bileşenlerin) daha ayrıntılı olarak tespiti için yapılan çalışmaya “analiz” denilmektedir.

Ayrıntılı bir analize dayalı olarak belirlenen birim fiyat daha gerçekçi olmaktadır. Analiz yapılırken, birim imalatı oluşturan girdiler önce ana başlıklar halinde gruplandırılmakta (malzeme, işçilik, makine vb.), daha sonra her bir grubun ayrıntıları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Birim imalatın fiyatına ilişkin analiz oluşturulurken, alt analizlerden, yardımcı analizlerden ve rayiçlerden faydalanılır.

Örneğin, Y.17.136 poz numaralı “Ocak taşı ile blokaj yapılması” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış 2013 yılı birim fiyatı 42,48 TL olup, bu iş kaleminin yayımlanmış analiz formatı aşağıdaki şekildedir.

 

Analiz

Tanımı :

Ocak taşı ile blokaj yapılması (m3)

Poz No

Açıklama

Miktar

Birim

 

Malzeme:

  

08.021(Y)

Ocakta hazırlanan taş

1.100000

m3

 

İşçilik:

  
 

Taban düzenlenmesi, döşeme tokmaklama

  

01.013

Duvarcı ustası

1.000000

Sa

01.501

Düz işçi

1.500000

Sa

 

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

  

03.520(Y)

Kazıcı yükleyici (100 HP)

  

 

16.002 poz numaralı 200 dozlu demirsiz betonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış analizi ise aşağıdaki gibidir:

 

200 dozlu demirsiz betonun analizi (birimi m3)

Rayiç No

Tanımı

Birimi

Miktarı

 

01.015

BETONCU USTASI

SA

0.5

 

01.501

DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ)

SA

5.5

 

01.501

DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ)

SA

2.5

 

04.003/B

ÇAKIL (08.003)

M3

0.75

 

04.006/B

KUM (Tuvenan,elenmiş,yıkanmış)(08.003)

M3

0.5

 

04.008

PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI)

(TS EN 197-1 CEM I 32.5 N)

TN

0.2

 

04.031

SU

M3

0.105

 

04.031

SU

M3

0.4

 

03.524

BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT)

SA

0.25

 

03.527

VİBRATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA

Analizde bulunan kaynak miktarlar ile rayiç bedeller çarpılmak suretiyle hesaplanan birim imalat maliyetine, öngörülen kar eklenerek teklif edilen bedel bulunmaktadır.

Paçal analiz

Paçal analiz, bir iş kaleminin, kendi başına ayrı analizleri olan birden çok iş kaleminden oluşması durumudur. Dolayısıyla paçal analiz detayında girdi cinsleri değil, iş kalemleri yer almaktadır. Paçal analiz kapsamında yer alan iş kalemlerinin detayına inilerek girdi cinslerine ulaşılmaktadır. KGM/6340 poz numaralı “Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini” iş kalemi paçal analize örnek gösterilebilir. 

 

Poz Bilgileri

Poz No

KGM/6340

Tanımı

Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (Karışımın Taşınması Yüklenici Kamyonları ile)

Birimi

Ton

 

 

KGM/6302 den

Asfalt Betonu Binder Tabakası Malzemelerinin Temini (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile)

KGM/4436 den

Büyük plent ünitesi ile asfalt betonu binder karışımlarının hazırlanması

KGM/4269 den

Malzemenin kantar ile tartılması

 

1.4. Alt analiz

Alt analiz, analiz kapsamındaki bir bileşenin hesaplanmasına dayanak teşkil eden analiz şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıda verilen örnekten hareketle, Y.17.136 poz numaralı “Ocak taşı ile blokaj yapılması” iş kaleminin analizi kapsamındaki bileşenlerden birisi olan “Ocakta hazırlanan taş 08.021(Y)” ile “Kazıcı yükleyici (100 HP) 03.520(Y)” alt analiz kategorisine girmektedir.

 

Analiz

Tanımı :

Ocak taşı ile blokaj yapılması (m3)

Poz No

Açıklama

Miktar

Birim

 

Malzeme:

  

08.021(Y)

Ocakta hazırlanan taş

1.100000

m3

 

İşçilik:

  
 

Taban düzenlenmesi, döşeme tokmaklama

  

01.013

Duvarcı ustası

1.000000

Sa

01.501

Düz işçi

1.500000

Sa

 

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

  

03.520(Y)

Kazıcı yükleyici (100 HP)

  

Söz konusu bileşenler alt analiz kategorisinde yer aldığından, haliyle bu bileşenlere ilişkin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış ayrı bir birim fiyat ve analiz bulunmaktadır. Bu şekilde, iş kalemine ilişkin birim fiyat, rayiçlere kadar uzanmaktadır.

 

1.5 Rayiçler

İnşaat rayiçleri, analizlere dayanak teşkil eden birim işçilik, malzeme ve makineye ilişkin Çevre Şehircilik tarafından öngörülen piyasa fiyatı şeklinde tanımlanabilir. Birim fiyatlar analizlere, analizler ise temelde rayiçlere dayanmaktadır. Rayiçler (tesisat rayiçleri hariç) kar hariç fiyatlardır.

Örneğin 01.003 poz nolu “Fayans kaplama ustası” için 2013 yılı için belirlenmiş rayiç 6,40 TL (saat) ’dir. 

04.002/1A poz nolu “Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega)” için belirlenmiş rayiç 2013 yılı için 3,48 TL (m3)’dir.

04.008 poz nolu “Portland çimentosu (Torbalı)” için belirlenmiş rayiç 2013 yılı için 110,00 TL (ton)’dir.

03.001 poz nolu “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3)” için belirlenmiş rayiç 2013 yılı için 148.000,00 TL (adet)’dir.

Birim fiyat; imalatın bir biriminin (adet, kg, m, m2, m3) fiyatı iken, rayiç; birim fiyat hesabında kullanılan birim işçilik, malzeme ve makinenin fiyatını ifade eder.

         Birim fiyat  ≠ Rayi

Kaynak: Uslu, Yusuf; Demirel, Salim, Kamu İhale Hukuku ve Yapım İşleri İhaleleri, Ekim 2014