Yapım İşi Hakediş Süreçlerinde Yeni Mevzuat Değişiklikleri

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Yapım İşi Hakediş Süreçlerinde Yeni Mevzuat Değişiklikleri
Özeti :

Yapım İşi Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler 8 Ağustos 2019 Tarihli Ve 30856 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

 

 

Yapım işi sözleşme uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren;  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi, tip idari şartnameler ve sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu mevzuat ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2019 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler için geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklikler ile;

* Alt yüklenici olarak çalıştırılamayacaklar belirlenerek, alt yüklenicilere yaptırılabilecek işlerin tutarına belirli sınırlar getirilmektedir. Ayrıca, ihale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilmesi imkanı getirilmektedir.

* Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespitine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir. 

* İş programlarının düzenlenme esasları, hakediş raporlarının onaylanma, tahakkuka bağlanma ve ödeme süreleri, işin yerine getirilmesi sürecinde gecikme halinde uygulanacak cezalar, teminat süresinin başlangıcı, sözleşmenin devri halinde ilk ihaledeki şartların aranılacağı tarih, nefaset bedeli ve bu bedelin işin kabul edilebilirliğine ilişkin etkisi, sözleşmede bulunmayan işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti hususları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

* Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen sözleşmelerde, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması; fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenlemelerin ihale dokümanında yapılması zorunlu hale getirilmektedir.

* Sözleşmede kullanılan belgelerin idarece elektronik ortamda takibi imkanı getirilmekte ve sözleşme sürecine ilişkin bilgilerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna kaydedileceği düzenlenmektedir.