Yapı Denetim Görevlilerinin (Kontrol Teşkilatı Üyelerinin) Yüklenicilerle Birlikte Sorumluluğu

Yapım İşleri Sorumluluk / Ceza Hukuku
Yapı denetim görevlilerinin (Kontrol teşkilatı üyelerinin) yüklenicilerle birlikte sorumluluğu
Özeti :

Yapı denetim görevlileri, bilinen adıyla yapım işlerinde kontrol teşkilatı üyeleri ortaya konulan eserin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasından yüklenicilerle birlikte 15 yıl süreyle sorumludur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu başlıklı 31 inci maddesine göre;

“Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılma masından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır.”

YİGŞ'nin 4 üncü maddesinde, yapı denetim görevlisi;

“İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, ...ifade eder,”

Şeklinde tanımlanmış, 14 ve 15 inci maddelerinde yapı denetim görevlisinin görev ve yetkilerine açıklık getirilmiştir. Yapı denetim hizmetlerinin, idare görevlileri dışında, ihale yoluyla danışmanlık hizmet sunucularından da alınması mümkün bulunmaktadır.

Yapı denetim görevlileri; yüklenici ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin sözleşme ve eklerinde belirlenmiş esaslara uygun biçimde imal ve inşasından, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmasından yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.