Yapı Denetim Görevlileri İçin Yapılan Bina ve Barakalar İdarenindir

Yapım İşleri İhale Dokümanları
Yapı Denetim Görevlileri İçin Yapılan Bina ve Barakalar İdarenindir
Özeti :

Yapı denetim görevlileri için yapılacak bina ve/veya barakalar idarenin malıdır. İş bitiminde taşınır taşınmaz kaydı yapılması ya da bedeli mukabilinde yükleniciye satılması gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kontrol teşkilatı barakaları,

Konu: Yapı denetim görevlileri için yapılacak bina ve/veya barakalar,

Mevzuat: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin;

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi ikinci fıkrası;

“Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altında kalan yapım işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 16 ncı maddeleri ile 34 üncü maddesinin çalışma şartları ile ilgili son iki fıkrası, işin gereğine göre, sözleşmede belirtilmek kaydıyla idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.” ve

“Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması” başlıklı 16 ncı maddesi;

“(1) Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında, idarece istendiği takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır. Bu binaların, proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere, sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır.

(2) Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar, idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır.

(3) Bina ve barakalar, ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, işin bitiminde idarenin malı olur”

Hükümleri.

Analiz ve Açıklama:

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 16 ncı maddesi hükümleri gereği taraflar arasında imzalanan sözleşmede aksine hüküm yok ise yapı denetim görevlileri için yüklenici tarafından bedelsiz olarak bina ve/veya barakalar hazırlanmak zorundadır. Yüklenici tarafından bedelsiz hazırlanan bina ve/veya barakalar işin bitiminde idarenin malı olur.

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi ikinci fıkrası gereği ise çoğunlukla ya önemsenmediğinden ya da bilinmediğinden dolayı idarelerce bu kapsamda ki işler için sözleşmelere hüküm konulmamakta ve dolayısıyla bedeli küçük bu tür işlerde de yüklenici tarafından yapı denetim görevlileri için bedelsiz olarak bina ve/veya barakalar hazırlanması zorunlu olmaktadır.

Çözüm/Öneri: Uygulamada genellikle idarelerce sözleşmelerde yapı denetim görevlisi için yapılacak bina ve/veya barakalar için herhangi bir hükme yer verilmemekte dolayısıyla Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümleri geçerli olmaktadır.

Yükleniciler tarafından YİGŞ nin 16 ncı maddesi hükmü gereği çoğunlukla yapı denetim görevlileri için baraka neviinden konteyner hazırlanmakta ve iş bitiminde de bu konteyner yüklenici tarafından götürülmektedir. Oysa sözleşmesinde aykırı hüküm yok ise yükleniciler tarafından yapı denetim görevlileri için hazırlanan barakaların iş bitiminde taşınır/taşınmaz kaydı yapılarak ya idareye teslim edilmesi ya da istiyor ise yükleniciye bedeli mukabilinde satılması gerekmektedir. İdarelerin Şartname hükümlerini bilerek/bilmeyerek uygulamaması sonucu kamu zararı ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca YİGŞ’nin yukarıda yer verilen hükümlerinin basit onarım ve doğrudan temin sözleşmelerinde yer alması ve yüklenici tarafından yapı denetim görevlileri için bedelsiz olarak bina ve/veya barakaların hazırlanmaması halinde, idare açısından oluşacak kamu zararı işin içinden çıkılamaz bir hale dönüşecektir.

Tuncay GÜRSEN (Sayıştay Uzman Denetçisi)