Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde Emlak Vergisi ile Diğer Vergi ve Harçlar Ne Şekilde Tahsil Edilecek?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILARAK MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİNDE EMLAK VERGİSİ İLE DİĞER VERGİ VE HARÇLAR NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEK?
Özeti :

6360 sayılı Kanunla köylerin tüzelkişilikleri kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Bu mahallelerde bulunan taşınmazlar üzerinden vergi alınması gündeme gelmiştir. Belediyelerde köylerden mahallelere dönüşen alanlar için vergilerin tahsil edilmediği gözlemlenmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILARAK MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİNDE EMLAK VERGİSİ İLE DİĞER VERGİ VE HARÇLAR NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEK?

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 1 inci maddesinin (4) üncü fıkrasında,

“İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.”,

Geçici 1 inci maddesinin ( 15) inci fıkrasında ise,

Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.” Hükümleri yer almaktadır.

6360 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 36 ncı maddesi hükmü uyarınca aynı Kanunun 1 inci maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ( 15) inci fıkrası hükmü mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4/(u) ve 14 /(g) maddelerinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina, arsa ve arazilerin bazı şartlarla bina ve arazi vergisinden daimi muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler ise emlak vergisine tabi tutulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin gelirleri olarak vergi, harç ve harcamalara katılma payı alınmaktadır.

6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olup da köy tüzel kişiliğine sahip olan yerlerde bulunan bina ve arazilerden 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrası hükmü uyarınca beş yıl süreyle emlak vergisi ile belediye vergi, harç ve harcamalara katılma payı alınmayacaktır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 11 ve 21 inci maddeleri hükümlerine göre bina ve arazi vergisi her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk ettirilmektedir. Aynı Kanunun, 9 ve 19 uncu maddelerinin ikinci fıkralarında vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan bina ve araziden dolayı emlak vergisi mükellefiyetinin bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona ereceği, 30 uncu maddesinde de emlak vergisinin birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve yapılan mahalli idareler genel seçimleri ile birlikte tüzel kişilikleri kalkarak aynı belediyeye mahalle olarak katılan köylerin bina ve arazilerinden, 6360 sayılı Kanunun mahalli idareler seçiminin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde ve 2014 yılı emlak vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi içinde yürürlüğe giren geçici 1inci maddesinin 15 inci fıkrası hükmü uyarınca, 2014 yılı emlak vergisi birinci taksitinin alınması, 2014 yılı ikinci taksitinden başlayarak 5 yıllık süre ile emlak vergisi alınmaması, ayrıca adı geçen köylerden mahalli idareler seçiminin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinden itibaren beş yıl süre ile belediye vergi, harç ve harcamalara katılma payının alınmaması gerekir.