Torba Yasa Sonrası Sözleşmesi Geç İmzalanan Hizmet Alımlarında Yüklenme Süresi Sorunsalı

Mali Yönetim 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
TORBA YASA SONRASI SÖZLEŞMESİ GEÇ İMZALANAN HİZMET ALIMLARINDA YÜKLENME SÜRESİ SORUNSALI
Özeti :

6552 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine eklenen fıkra gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TORBA YASA SONRASI SÖZLEŞMESİ GEÇ İMZALANAN HİZMET ALIMLARINDA YÜKLENME SÜRESİ SORUNSALI

6552 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine yeni fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkra;

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” şeklindedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 80.2. maddesinde de,

“Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

6552 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine eklenen fıkra ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilecektir.

Bu noktada sözleşme tasarısında işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği 5018 sayılı Kanununun 28 inci maddesi gereği üç yıllık ihaleye çıkılan bir hizmet alımında ihale sürecinin uzaması durumunda nasıl hareket edileceği tereddüt konusu olmaktadır.

Daha açık anlatımla; 01.01.2016 tarihinde başlayıp 31.12.2018 tarihinde bitmesi planlanan üç yıllık özel güvenlik hizmeti alımında ihale sürecinin uzaması nedeniyle sözleşmenin 01.04.2016 tarihinde imzalanması durumunda ne yapılacaktır?

Bu noktada iki çözüm aklımıza gelebilir:

Birinci çözüm; 5018 sayılı Kanununun 28 inci maddesi gereği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olduğundan bahisle 01.04.2016-01.04.2019 tarihleri arası üç yıllık sözleşme imzalamalıyız.

İkinci çözüm; Kamu İhale Genel Tebliğinin 80.2. maddesinde gereği, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından bahisle, 01.04.2016-31.12.2018 tarihleri arası üç yıldan az sözleşme imzalamalıyız.

Kişisel kanaatimiz ise şu şekildedir: 5018 sayılı Kanununun 28 inci maddesinde yer alan “yüklenme süresinin üç yıl olması” hükmü amir bir düzenlemedir. Bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliğinin 80.2. maddesinde yer alan “iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığı” kuralını bertaraf eder. Bu nedenle sözleşme süresi 01.04.2016-01.04.2019 şeklinde üç yıl olmalıdır. Sözleşme süresinin 01.04.2016-31.12.2018 tarihleri arası olarak üç yıldan az uygulanabilmesi ancak gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla mümkün olabilecektir.