Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler Sunulmadı Diye İstekliler Değerlendirme Dışı Bırakılmamalıdır

İhale (Ortak-Diğer) İhale Dokümanları
TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELER SUNULMADI DİYE İSTEKLİLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMAMALIDIR
Özeti :

İdari şartname ve ihale ilanında yer verilmeyen yeterlik kriterlerinin teknik şartnamede düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda teknik şartnamede istenilen belgeler isteklilerce sunulmaz ise nasıl bir uygulama yapılacağı tereddüt konusu olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELER SUNULMADI DİYE İSTEKLİLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMAMALIDIR

4734 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesi zorunlu tutulmuş, aynı Kanunun 24. maddesinin (e) bendinde de ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğunun ayrıca ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Uygulamada bazı idarelerce, idari şartname ve ihale ilanında yer verilmeyen bazı belgelerin teknik şartnamede istenildiği görülmektedir. Bu durumda teknik şartnamede istenilen belgelerin isteklilerce sunulmadığında nasıl bir uygulama yapılacağı tereddüt konusu olabilmektedir.

Kanaatimizce yeterlik kriterlerinin idari şartname ve ihale ilanında düzenlenmesi ve teknik şartnamede her hangi bir yeterlik kriterine yer verilmemesi gerekmektedir. Söz konusu yeterlilik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmesi halinde, anılan belgeler isteklilerce sunulmaz ise, bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakma işlemi tesis edilmemelidir.

Teknik şartnameyle istenilen söz konusu belgeler sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin uygulanması aşamasında istenmelidir. Böyle bir yorum 4734 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alan, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

…” hükmüyle de uyarlı olacaktır. Zira söz konusu madde teknik şartnamenin bir yeterlilik kriteri belirleme amacından ziyade sözleşmenin uygulanması aşamasını ilgilendiren teknik yönünü ifade etmektedir.

Nitekim son dönem Kurul Kararları da bu istikamettedir. Kurulun 04.03.2015 tarih ve 2015/UY.III-693 sayılı kararında, teknik şartnamenin ihale aşamasından ziyade sözleşmenin yürütülmesine ilişkin bir doküman olduğu dikkate alındığında, idarelerce teknik şartnamelerde mevzuata aykırı olarak ihale aşamasında değerlendirilmek üzere belge istenmesine ilişkin kusurun sorumluluğunun isteklilere atfedilmemesi gerekliliği Kanun’da “Güvenirlik” ilkesi ile teminat altına alınmıştır, denilmektedir.