Teklif Zarfı Üzerinde İhale Kayıt Numarası (İkn) Haricinde Bilgi Olmaması Elenme Sebebi Midir?

İhale (Ortak-Diğer) Tekliflerin Değerlendirilmesi
TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE İHALE KAYIT NUMARASI (İKN) HARİCİNDE BİLGİ OLMAMASI ELENME SEBEBİ MİDİR?
Özeti :

27.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Tebliğin 16.2.1.1.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisi bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE İHALE KAYIT NUMARASI (İKN) HARİCİNDE BİLGİ OLMAMASI ELENME SEBEBİ MİDİR?

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30. maddesinde, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu temel düzenlemeye göre teklif zarfının üzerine;

  • İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
  • İsteklinin tebligata esas açık adresi,
  • Teklifin hangi işe ait olduğu,
  • İhaleyi yapan idarenin açık adresi, bilgileri yazılacaktır.

Ayrıca teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

Kanun düzenlemesinde de görüleceği üzere teklif zarflarında iki temel bilgi aranmaktadır:

  • Teklif zarfı hangi istekliye ait?
  • Teklif zarfı hangi ihaleye ait?

Bu iki bilginin elde edilebildiği teklif zarfları ihalelerde kabul edilmektedir.

Kamu İhale Tebliğin 16.2.1.1.maddesinde, “Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir.” açıklaması yer almakta idi.

Buna göre;

  1. Teklif zarfı üzerine İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılması zorunlu değildir. Teklif zarfı üzerine İhale Kayıt Numarası yazılmadığı veya eksik ya da yanlış yazıldığı için isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mümkün değildir.
  2. Teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda ise bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirme dışı bırakılması mümkün değildir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Yansıması

27.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Tebliğin 16.2.1.1.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Peki bu durumda teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, teklif zarfı üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu veya ihaleyi yapan idarenin açık adresi bilgilerinin bulunmadığı gerekçesiyle istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

Kanaatimizce doğru olan uygulama isteklilerin teklif zarflarının hazırlarken 4734 sayılı Kanunun 30. maddesinde sayılan bilgileri ihtiva eder şekilde hazırlamalarıdır. Ancak İhale Kayıt Numarası (İKN), -4734 sayılı Kanunun 30. maddesi gereği zarf üzerinde bulunması zorunlu bilgilerden olmasa da- “ihalenin en ayırt edici” numarasıdır. Bu çerçevede çoğunlukla zarf üzerine İhale Kayıt Numarası (İKN) yazıldığı görülmektedir. Bu durum Kamu İhale Tebliğin 16.2.1.1.maddesinde yer verilen açıklamayı zorunlu kılmıştı. Bu açıklama yerinde bir açıklama idi, zira birçok teklif “teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30. maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaktaydı.

Kamu İhale Tebliğin 16.2.1.1.maddesinde yer verilen ve yürürlükten kaldırılan ifadeler mevzuata ilave bir düzenleme getirmekten ziyade, uygulamayı yönlendiren açıklama mahiyetindeydi. Söz konusu düzenlemenin kaldırılmış olması, -teklif zarfı üzerinde İhale Kayıt Numarası bulunduğu durumda- bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmez. Kaldı ki Kamu İhale Tebliğin 16.2.1.1.maddesinde yer verilen açıklama yok iken de anılan gerekçelerle tekliflerin değerlendirmeye alınması gerektiği yönünde KİK kararları verilmekteydi.

Kanunların yorumlanması kapsamında ele alınan düzenlemelerin kaldırılmış olması, aksine hareket edilmesine neden olmamaktadır. Bu sebeple Tebliğ düzenlemesi yorumsal olduğundan ve Tebliğ düzenlemesi öncesinde de KİK tarafından verilen kararlar İKN bilgisi olan teklif zarflarının dikkate alınması yönünde olduğundan, Tebliğ düzenlemesinin kaldırılmasından sonra sadece İKN bilgisi olan teklif zarflarının ihale dışı bırakılmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım teklif zarflarında aranan iki temel unsurun da mahiyetine daha uygun olacaktır.