Teklif Mektubunda Personel Satırı Olmayan İşlerde İşçilik Fiyat Farkı Verilebilir Mi?

Hizmet Alımları Fiyat Farkı Uygulamaları
Teklif Mektubunda Personel Satırı Olmayan İşlerde İşçilik Fiyat Farkı Verilebilir mi?
Özeti :

Personel ihaleleride teklif mektubu eki cetvellerde kimi zaman personel sayı ve niteliklerine yer verilmemekte, diğer kalemler içerisinde personellere yer verilmektedir. Bu gibi hallerde, fiyat farkı ödemesi yapılırken işçilikten kaynaklanan fiyat farkının ödenmesinin mümkün olup olmadığı tereddüt konusu olmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Teklif Mektubu Eki Cetvelde İşçilik Kalemlerine Yer Verilmemesi 6 ncı Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesabına Engel midir?

Hizmet alım ihalelerinde idarelerin teklif mektubu eki cetvelde işçilik kalemlerine yer vermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılması zorunludur:

“78.5.(Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 2. md.; Değişik: 07/06/2014-29023R.G./ 40. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur.”

Ancak, bu düzenleme dahi, içerisinde personel sayısına yer verilen bir hizmet alımının teklif mektubu eki cetvelinde işçilik kalemi açılmasını zorunlu tutmamaktadır. İhale mevzuatında personel sayısının belli olduğu hizmet alımlarında teklif mektubu eki cetvelde personele yönelik satır açılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bu yönde bir zorunluluğun olmaması, ihale bünyesinde personel çalıştırıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Nitekim Kararname teklif mektubu eki cetveldeki satırlara göre değil, ihale dokümanlarında yer verilen düzenlemelere göre bir belirleme yapmıştır:

“Uygulama esasları

MADDE 7- …

(3) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.”

Kararname düzenlemesine göre, personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet ihalelerinde fiyat farkı hesabı zorunludur. Kararname bu iki şartın ihale dokümanında yapılmasını öngördüğünden, teklif mektubu eki cetvele düzenleme indirgenmediğinden dolayı, cetvelde bu yönde bir satır açılması fiyat farkı ödenmesinin ön koşulu olarak kabul edilemeyecektir.