Teklif Mektubu Eki Cetvelin Her Sayfası Neden İmzalı Olmalıdır?

İhale (Ortak-Diğer) Tekliflerin Değerlendirilmesi
TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELİN HER SAYFASI NEDEN İMZALI OLMALIDIR?
Özeti :

Birim fiyat ihalelerde teklif mektupları eki cetvelleriyle oluşturulmakta ve idareler de ihtiyaç kalemlerini bu cetvellere yazmaktadırlar. Söz konusu cetveller bazı hallerde sayfalarca olabilmektedir. Bu sayfaların tamamının imzalı olup olmaması gerektiği tartışma konusu olmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELİN HER SAYFASI NEDEN İMZALI OLMALIDIR?

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararlarda; teklif mektubu eki cetvelin bütün sayfalarının imzalı olmasına gerek duyulmamakta, son sayfa imzalı ise ve son sayfadaki toplam ile teklif mektubundaki tutar uyumlu ise teklifler geçerli kabul edilmektedir.

Belki ihalelerde basit hatalardan dolayı isteklilerin elenmemesi için bu şekilde bir tavır benimseniyor olsa da, sözleşme sürecinde ciddi sorunlara yol açabilecek bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre; “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” Bu hükümde teklif mektubu eki cetvellerin imzalı olup olmayacağı net olarak yazmamakla beraber, teklif mektubu eki cetvellerin teklif mektubunun bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle sonuca gidilmesi ve cetvellerin de imzalı olmasının aranması gerekir.

İkincil mevzuatta teklif mektubu eki cetvellerin imzalı olacağına yönelik açık bir düzenleme yer almamakta, sadece teklif mektuplarının nasıl doldurulacağına yönelik açıklamaların yer aldığı dipnotlarda düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu dipnotların ise açıklama mahiyetinde olması, gücünü önemli oranda azaltmakta ve bağlayıcılık noktasında sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.

Teklif mektuplarının nasıl doldurulacağına yönelik açıklamaları ihtiva eden dipnotlarda teklif mektubu eki cetvellere imza atılması istenilmekte; ancak, ihale türlerine göre bu düzenleme farklılık göstermektedir:

Yapım;

“Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

Hizmet;

“Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

Mal;

“Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

Yukarıda yer verilen düzenlemelere dikkat edilecek olursa;

  1. İhale türlerine göre, teklif mektubu eki cetvelin nasıl doldurulacağı hususunda aynı düzenleme bulunmamaktadır.
  2. Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında, teklif mektubu eki cetvelin her sayfasının imzalanması öngörülmektedir.
  3. Normal şartlarda, yapım işlerinde ve hizmet alımlarında teklif mektubu eki cetvelde imzasız sayfaların bulunması halinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekir. Ancak, KİK tarafından bu konuya yönelik verilmiş kararlar farklılık arzetmekte olup, bazı kararlarda teklif mektuplarının son sayfaları sadece imzalı olan firmaların teklifleri kabul edilmiştir.
  4. Mal alım ihalelerinde teklif mektubu eki cetvellerin her sayfasının imzalanacağına yönelik bir ifade bulunmamaktadır. Bu düzenlemeye göre, mal alım ihalelerinde her sayfası imzalı olmasa da tekliflerin elenmemesi gerektiği sonucuna varılabilecektir.

Düzenlemeler yukarıda ifade edildiği şekilde olmakla ve düzenlemeler arasında bir birliktelik bulunmamakla beraber, kanaatimizce konunun sözleşme süreci de dikkate alınarak sağlıklı bir şekilde yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Aksi takdirde aşağıda belirtilen sıkıntılarla karşılaşılabilmesi her daim mümkün olabilecektir.

Örneğin; ihale türü önemli olmadan, imzasız olan sayfalardaki fiyatların değişmesi, imzasız olan sayfadaki fiyatlar yerine yükleniciye avantaj sağlayacak fiyatlara göre ödeme yapılması ihtimal dahilindedir. İlave olarak, firmaların zarar ettiği kalemlerdeki fiyatların yine değiştirilerek firmalara avantaj sağlanması da yine ihtimal dahilindedir. Bu sıkıntılı sonuçları ortadan kaldırmak amacıyla; özellikle teklif mektupları için iki önerimiz bulunmaktadır:

  1. Teklif mektubu ve eklerinin, bütün sayfalar dahil, ihaleye katılan istekliler tarafından imzalanması,
  2. Teklif mektubu ve eklerinin ihale komisyonu üyelerinin tamamı tarafından paraf edilmesi.