Sürücüsüz Araç Kiralamalarında Damga Vergisi Binde 1,89 Dur

Hizmet Alımları Kesintiler
Sürücüsüz Araç Kiralamalarında Damga Vergisi Binde 1,89 dur
Özeti :

Sürücüsüz araç kiralama ihalelerinde damga vergilerinin binde 1,89 oranı üzerinden alınması gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜSÜZ TAŞIT KİRALAMALARINDA DAMGA VERGİSİ BİNDE 9,48 ÜZERİNDEN DEĞİL, BİNDE 1,89 ÜZERİNDEN ALINMALIDIR

Hilmi Bahadır BARÇIN

Sayıştay Başdenetçisi (10.03.2015)

 

SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak ya da imza yerine geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder…” denilmektedir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesindeki düzenlemeye göre kağıtların damga vergisi Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’da yazılı nispet ve oranlarda alınacaktır.

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’nun “I- Akitlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 1/a bendinde, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerden (binde 9,48) damga vergisi kesileceği belirtilmiştir.

 

TAŞIT KİRALAMALARINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGE ve YAZISI

Hal böyle iken taşıt kiralama ihalelerinde farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "/.Akillerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde binde 9,48 nispetinde; A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmü yer almaktadır.

Yüklenici bir firmanın taşıt kiralama ihalesi sonucu imzalanan sözleşmenin bir kira mukavelesi olarak değerlendirilmesi ve sözleşme damga vergisinin binde 9,48 olarak değil binde 1,89 olarak ödemesi gerektiğinden bahisle Maliye Bakanlığına yaptığı başvuruya Maliye Bakanlığının verdiği cevapta;

“Dilekçeniz ekinde ibraz edilen şirketiniz ile … arasında 06.10.2008 tarihinde  düzenlenip imzalanan Sözleşmenin 3’üncü maddesinde iş bu sözleşmenin konusunun BAKANLIK tarafından ulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan …. Araçların BAKANLIK’a teslim edilmesinden itibaren 36 ay süreyle şoförsüz olarak … tarafından firmanızdan ki

10'uncu maddesinde, işin bedeli olarak, kiralanacak 25 adet araç için (araçların cinsi, adedi, aylık kira bedeli ve toplam kira bedeline ait bilgiler yer almakta olup) aylık kiralama bedellerinin sözleşme bedeli, toplam, …. TL olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, şirketiniz ile … arasında imzalanan 36 ay süreli araç kiralama işine ilişkin 1.221.120.-YTL bedelli sözleşmeye ait damga vergisinin, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I-A/2 bendine göre binde 1,5 nispeti uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.”

denilmiştir.( Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.06.17.02/DMG-797 sayılı özelgesi)

Yine başka bir taşıt kiralama ihalesine yönelik başvuruda da;

“Yazınız ekinde yer alan Bakanlığınız ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 29.12.2009 tarihinde imzalanan sözleşmenin 5 inci maddesinde, işbu sözleşmenin konusunun 01.01.2010-31.12.2010 Tarihleri Arasında Akaryakıt Giderleri Bakanlığınıza Ait ve Sürücüsüz Olarak-20 Adet Binek T-ipi-Uizrnet Aracı Kiralanması isi olduğu; 6 ncı maddesinde, sözleşmenin toplam tutarının 211.262.00.- TL olduğu; 9 uncu maddesinde sözleşmenin süresmın 12ay 365 takvim günü olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Bakanlığınız ile anılan şirket arasında imzalanan 12 ay süreli araç kiralama işine ilişkin 211.262.00.- TL bedelli sözleşmenin. Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I-A/2 bölümü uyarınca binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.” (Gelir İdaresi Başkanlığının B.07.1.GİB.0.02.62/155.01.01.01.01-111 sayılı yazısı)

Cevapları verilmiştir.

 

SONUÇ

Kamu ihaleleri her geçen gün artan miktarı ve 100 milyar TL’ye yaklaşan hacmi ile şüphesizdir ki özel sektörün yer almak istediği bir alandır. Bu alanın kuralları 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kurallardan birisi de ihale sonucunda yüklenici ile idare arasında sözleşme akdedilme zorunluluğudur. Sözleşmenin yüklenici ve idare arasında akdedilmesinden damga vergisi doğmaktadır. Yüklenicinin ödemek sorunda olduğu damga vergisi oranı sözleşme tutarının binde 9,48’dir. Ancak bu oran sürücüsüz taşıt kiralama ihalelerinde farklılaşmaktadır. Yukarıda yer verdiğimiz özelgeler doğrultusunda sürücüsüz taşıt kiralama ihaleleri sonucu imzalanan sözleşme kira mukavelesi olarak değerlendirilmeli ve sözleşmeden doğan damga vergisi oranı binde 1,89 olarak dikkate alınmalı ve hesaplamalar yapılmalıdır.