Sözleşmenin Feshinin Geçerlik Zamanı

Hizmet Alımları Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Sözleşmenin feshinin geçerlik zamanı
Özeti :

Sözleşmenin feshi, sebebine de bağlı olarak yürürlüğe girer. Bazı hallerde hemen sözleşme feshedilmiş sayılırken, bazı hallerde sözleşmenin feshi için 7 günlük sürenin geçmesi gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kanunun 22’nci maddesine göre;

“19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.”

Öncelikle sözleşmenin feshedilmiş sayılması ile fesih kararı alınmasının birbirinden ayrı kavramlar olduğunu belirtmek gerek. Mezkur maddenin ilk cümlesinde öngörülen süreler itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılmaktadır. Yani fesih kararı alınmamış olsa dahi, belirtilen unsurlar gerçekleşmişse sözleşme ortadan kalkmış olur. Ancak, sözleşmenin feshinin neticeleriyle ilgili hak talepleri ve bu taleplere bağlı süreler ilgili fesih kararının yükleniciye bildiriminden itibaren başlayacaktır.

Buna göre;

  • Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda, fesih talebinin idareye ulaştığı tarih,
  • İdarenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda ise, eğer ihtar süresi varsa bu sürenin bitim tarihi,
  • İhtar süresi olmayan ancak idarece sözleşmenin feshedildiği durumlarda tespit tarihi,
  • Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesihte ise yine tespit tarihi,

İtibariyle sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Bu tarihleri takip eden günden itibaren 7 gün içerisinde fesih kararı alınacaktır. Fesih kararı ihale yetkilisi tarafından alınacak olup, yükleniciye bildirim de yine ihale yetkilisi tarafından yapılacaktır.

Dolayısıyla, idarelerin geri dönülemeyecek işlemler yapmaması, sözleşmenin devamını sakata uğratmaması amacıyla dikkatle hareket etmesi ve tutulacak tutanakların, yapılacak tespitlerin ve yükleniciye yapılacak bildirimlerin önceden analiz edilmesi ve neticeleri de dikkate alınarak gerekli adımların atılması gerekir.