Sözleşmenin Feshine İlişkin Kararda Damga Vergisi Doğacak Mıdır?

Hizmet Alımları Vergi Uygulamaları
SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN KARARDA DAMGA VERGİSİ DOĞACAK MIDIR?
Özeti :

Kamu ihalelerine ilişkin olarak sözleşmenin feshi durumunda son zamanlarda karşı karşıya kalınan hususlardan bir tanesi de sözleşme feshi sebebiyle ödenmesi gereken damga vergisidir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22’nci maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından bir sözleşme fesih kararı alınmalı ve ihaleyi kazanan yükleniciye bildirilmelidir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A-5 fıkrasında, fesihnamelerin (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2024 yılında bu oran binde 1,89 oranındadır.

Kamu kurumları ile yükleniciler arasında mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin düzenlenen sözleşmelerin, yüklenicilerin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi veya getirememesi nedeniyle kurum tarafından veya yüklenicinin tek taraflı kararı ile feshedildiği ve sulhname, ibraname, mukavelename vb belge düzenlenmeden sözleşmenin feshedildiğinin bir yazı ile yükleniciye bildirildiği belirtilerek, söz konusu fesih işlemine ilişkin Kamu Kurumu tarafından düzenlenen yazının damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nü 01.03.2013 tarihli ve 90792880-155[1-2012/170]-175 sayılı özelgesinde;

“Buna göre, daha önce düzenlenmiş bir sözleşmenin, sözleşme hükümlerine uyulmaması sonucu kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine yönelik olarak alınan ve yükleniciye bildirilen kağıtlar ile tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshine ilişkin olarak düzenledikleri protokollerin fesihname olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu kağıtların, içerdikleri bedel üzerinden, kağıtta bedel bulunmaması halinde atıf yapılan kağıdın içerdiği bedel üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun A/5 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

Denilmektedir.

Görüleceği üzere kamu ihaleleri sonucunda akdedilen sözleşmelerin feshi durumunda damga vergisi doğacağını açıkça ortaya koymuştur. Böylece 10.000.000,00 TL olarak sözleşme imzalayan  yüklenici sözleşmenin feshi durumunda 18.900,00 TL tutarında bir damga vergisi ödemek zorunda kalacaktır.