Sözleşme ve Genel Giderler İçerisindeki Unsurlar İçin Teklif Verilmesi Kamu Zararıdır

Hizmet Alımları Tekliflerin Değerlendirilmesi
Sözleşme ve Genel Giderler İçerisindeki Unsurlar İçin Teklif Verilmesi Kamu Zararıdır
Özeti :

Sözleşme giderleri ve genel giderler içerisindeki unsurların ayrı iş kalemi olarak gösterilmesi ve bunlara fiyat teklif edilmesi kamu zararı olarak ele alınabilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Kurulun 18.02.2015 tarih ve 2015/UH.II-549 sayılı kararı

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesi hakkında.

 

Salim DEMİREL

Sayıştay Uzman Denetçisi (12.04.2015)

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde;

“Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarda sayılan ve sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında ele alınması gereken unsurlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması gerekmektedir. Zira söz konusu unsurlar için% 4 oranında sabit bir gider zaten öngörülmektedir. Uygulamada hatalı olarak özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri ve giyim gideri için ayrı satır açıldığı görülebilmektedir.

Bu durumda isteklilerce söz konusu iş kalemleri için ya belli bir bedel öngörülmekte ya da söz konusu giderlerin zaten % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içirişinde yer aldığından bahisle sıfır (0) teklif verilmektedir.

Kurulun 18.02.2015 tarih ve 2015/UH.II-549 sayılı kararında, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kalemi için teklif edilen birim fiyatın 0,00 TL olduğu, bu itibarla söz konusu kalem için herhangi bir fiyat öngörülmediği, bu durumun da 4735 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, anılan ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir. Aynı kararda özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kalemi için teklif cetvelinde fiyat veren firmaların değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir.

Kişisel kanaatimize göre söz konusu karar hatalıdır ve sonuçları itibariyle kamu zararına neden olmaktadır. Şöyle ki özel güvenlik mali sorumluluk sigortası  % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu iş kalemi için teklif cetvelinde satır açılması ve buna dayalı ödeme yapılması kamu zararına sebebiyet vermektedir. Daha açık anlatımla idarenin hazırlamış olduğu cetvel hatalıdır ve yapılması gereken söz konusu kalemler için ayrı bir satır açılmamasıdır. Anılan kalemler için İdarece hazırlanan teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması durumunda ise isteklilerce söz konusu iş kalemine sıfır (0) teklif verilmesinde beis yoktur.

Sonuç olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması gereken ve % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer alması gereken unsurlar için ödeme yapılması mükerrer ödemeye neden olacağından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde tanımı yapılan kamu zararına sebebiyet verecektir ve Kurul kararı bu anlamda hatalıdır.