Sivil Havaalanlarından Çevre Temizlik Vergisi Alınabilir Mi?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
SİVİL HAVAALANLARINDAN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ALINABİLİR Mİ?
Özeti :

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tesislerden belediyelerce çevre temizlik vergisi alınabilmesi için söz konusu alanlara ilgili belediye tarafından çevre temizlik hizmetinin verilmesi gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

SİVİL HAVAALANLARINDAN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ALINABİLİR Mİ?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Çevre Temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak 10.01.2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 30 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin I inci bölümünün ikinci fıkrasına göre,

Maddenin birinci fıkrasında geçen, "Çevre temizlik hizmetinden", bu madde kapsamındaki konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu veya park ve piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve bertarafı suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlama işlemlerinin tümünün veya birkaçının anlaşılması gerekir.”

5393 sayılı Belediye Kanunun belediyelerin görev ve sorumluluklarının belirlendiği 14 üncü maddesinin son fıkrasında; “ sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.” ve belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15 inci maddesinin (g) fıkrasında “ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.” Hükümleri yer almaktadır.

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayılmakta ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler 5393 sayılı Belediye Kanun kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bu durumda, sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislerden belediyelerce çevre temizlik vergisi alınmaması gerekir. Ancak, sözü edilen alanlarda belediyelerce 30 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtilen çevre temizlik hizmetinin verilmesi durumunda çevre temizlik vergisi alınması gerekir.

Neticede; sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tesislerden belediyelerce çevre temizlik vergisi alınabilmesi için söz konusu alanlara ilgili belediye tarafından çevre temizlik hizmetinin verilmesi gerekir.