Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerdeki Sorumluluklarınız Henüz Başlamadı

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALELERDEKİ SORUMLULUKLARINIZ HENÜZ BAŞLAMADI
Özeti :

6552 sayılı Kanunla getirilen hükümlerden biri de görevlilerin sorumlulukları konusunda yapılan düzenlemeler olup, idarelerce bu kurallara uyulma konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALELERDEKİ SORUMLULUKLARINIZ HENÜZ BAŞLAMADI

11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinde esaslı değişiklikler yapılmıştır. 6552 sayılı Kanunla getirilen hükümlerden biri de görevlilerin sorumlulukları konusunda yapılan düzenlemelerdir.

Bu çerçevede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“…

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

…”

Söz konusu düzenleme incelendiğinde ihale sürecinde görev alanlar için idare zararının ödettirilmesi başta olmak üzere ceza ve disiplin hükümleri ile idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede;

  • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması,
  • Uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması,
  • İhale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması,
  • 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması,

nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

Ayrıca, anılan kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla ihale yetkilileri ve ihale komisyon üyeleri başta olmak üzere ihale sürecinde görev alanlar ile işin kontrolünü yapmakla görevli olanların Kanun hükümlerini uygulama konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Bu nedenle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılacak işlerin tespiti, uygun görüşlerin alınması ve ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılmaması önem arz etmektedir. Özellikle personelin çalışacağı işlere ilişkin baştan sağlıklı tespit ve tanımlamaların yapılması, işin devamı esnasında da personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılmaması hususlarına riayet edilmesi gerekmektedir.

Son olarak 6645 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasıyla, söz konusu sorumluluk hükümlerinin uygulanmasının 31/12/2015 tarihine kadar ertelendiğini söyleyebiliriz.