Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler İçin Maliye Bakanlığından İzin Almaya Artık Gerek Yok

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALELER İÇİN MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALMAYA ARTIK GEREK YOK
Özeti :

4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci madde ile 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için uygun görüş alınması zorunluluğu getirilmiş idi. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.07.2015 tarih ve 6031 sayılı genel yazı ile uygun görüş alma şartı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler alımı yapılabilecek hizmet türlerini belirleyecek Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALELER İÇİN MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALMAYA ARTIK GEREK YOK

4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci madde ile 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için uygun görüş alınması zorunluluğu getirilmiş idi.

Bu çerçevede anılan hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce;

  • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
  • 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından,
  • 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alması zorunludur.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.02.2015 tarih ve 1402 sayılı genel yazı ile 11.01.2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlıktan ayrıca uygun görüş alınmaksızın ihalelere çıkılması uygun görülmüş idi.

Söz konusu uygun görüş alınma zorunluluğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.07.2015 tarih ve 6031 sayılı genel yazı ile de 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ve idareler itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler alımı yapılabilecek hizmet türlerini belirleyecek Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe ertelenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalışan personel sayısı ile kendilerine münferiden Bakanlık tarafından uygun görüş verilmiş personel sayısı aşılmamak kaydıyla uygun görüş alınmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına çıkılabilecektir.

Söz konusu düzenleme Maliye Bakanlığından uygun görüş alacak idareler için geçerli olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığından uygun görüş alacak idareleri kapsamamaktadır. Kanaatimizce bu idarelerin de Maliye Bakanlığı yazısına benzer bir yazı ile idarelere yetki vermesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Maliye Bakanlığı yazısında personel sayısının artmaması, eğer sayıda artış ortaya çıkacaksa uygun görüş alınması ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. Maliye Bakanlığı yazısında yer verilen personel sayısının, ihaleye çıkılan sayı olarak ele alınması gerektiği ve işin devamı sırasında iş artışı suretiyle bu sayının üstüne çıkılmasının mahzurlu olmadığı değerlendirilmektedir.

2. İdarelerin hizmet alımlarını ayrıştırmak veya birleştirmek suretiyle yapmaları halinde, toplam personel sayısında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmıyorsa, yine personel sayısı artışından bahsedilemeyeceğinden Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.

3. Personel sayısının azaldığı hallerde, yine artıştan bahsedilemeyeceği için Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmasına gerek yoktur.

4. Personel sayısı, yukarıda sayılan sebeplerde dikkate alınmak şartıyla, artıyorsa Maliye Bakanlığından ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu noktada, 6645 sayılı Torba Kanun ile uygun görüş alınmamasına bağlanan yaptırımın da 31 Aralık 2015 tarihine kadar askıya alındığının da altının çizilmesi gerekir. Yani Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde bir yazı gelmemiş olsaydı dahi, idarelerin personel ihalelerine uygun görüş almadan çıkması halinde yine herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı değerlendirilmekteydi.