Pedagojik Formasyon Programının Döner Sermaye Kapsamında Değerlendirilmesi

Mali Yönetim Mali Yönetim ve Kontrol
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMININ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Özeti :

Pedagojik formasyon kapsamında elde edilen gelirlerin döner sermaye kapsamında ele alınıp alınmayacağı ve katkı payı ödemelerinin nasıl yapılacağı analizde ele alınmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMININ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  • “Pedagojik formasyon programı” kapsamında gelir katkısı olan öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 58’inci maddesinin hangi bendi uyarınca ödeme yapılacağı konusunda bazı tereddütler oluşmuştur.
  • 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesinde, yükseköğretim kurumlarında döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin personelin görev yaptığı birim, görevi ve tabi olduğu personel kanununa göre farklı kurallara tabi olacağı benimsenmiştir.
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesinde ek ödeme yapılacak gruplar sayılmıştır.

Bu gruplardan;

Birincisi, 58’inci maddenin “c” bendinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışanlar,

İkinci grupta 58’inci maddenin “d” bendinde sayılanlardan ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunanlar,

Üçüncü grupta ise Yükseköğretim kurumlarının “c” ve “d” fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerinde katkısı bulunanlar,

Sayılmıştır.

Pedagojik formasyon programının “d” ve ya “e” bendinde değerlendirilmesi konusunda ciddi tereddütler hasıl olmuştur. Nedeni ise eğer “e” bendinde değerlendirme yapılacak olursa herhangi bir limit sınırlamasına takılmaksızın özellikle büyük Üniversitelerde çok yüksek gelirler elde edilecek olmasıdır.

Ancak hem tarafımızca yapılan değerlendirmede hem de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.02.2015 tarih ve 45516914-110.04.12-[830.291]/1236 sayılı görüşünün değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir;

Mezkûr kanunun 58’inci maddesinin “e” fıkrası, “c” ve “d” fıkraları kapsamında değerlendirilemeyecek olan, diğer bir ifade ile geçici ve arızi faaliyetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımını konu edinmiştir. Bu tip faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, kanuni kesintiler ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan tutarının, herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın, hizmeti veren öğretim görevlilerine dağıtılması öngörülmüştür.

Kanunun “d” fıkrasında ise (“c” fıkrasına atıfla) bir limit sınırlamasına gidilmiş ve hizmeti veren öğretim görevlilerine ek ödeme matrahının % 800’ünü aşamayacak şekilde bir dağıtımda bulunulması istenmiştir. Diğer bir ifade ile kanun koyucu, mezkûr Kanunun “d” fıkrası kapsamında zikrettiği kurumların döner sermaye gelirlerinin dağıtımını, “c” fıkrasında zikrettiği “Tıp fakültelerinde elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımındaki limit sınırlamasına” tabi tutmuştur.

Bununla yetinmeyen kanun koyucu 2011 yılında yaptığı bir değişiklikle “d” fıkrasının kapsamını genişletmiş, böylece “e” fıkrasını tamamen istisnai bir konuma getirmiştir. Kanun koyucunun 2011 yılında “d” fıkrasına eklediği cümle şu şekildedir:

Sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirleri

Dikkat edileceği üzere kanun koyucu 2011 yılındaki bu değişiklikte, “düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirleri” şeklindeki “genel” ifadeyi kanun metnine ekleyerek, bu tip döner sermaye geliri elde eden birimlerin “d” fıkrası kapsamında değerlendirilmesini ve yapılacak dağıtımın limit sınırlamasına tabi tutulmasını amaçlamıştır.

Sonuç itibariyle “Pedagojik Formasyon Programlarının” 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesi “d” bendinde anılan “düzenli döner sermaye geliri bulunan yükseköğretim kurumlarında üretilen hizmetler” kapsamında değerlendirilmesi ve 58’inci maddenin “c” fıkrasında belirlenen limitlere uyulması gerekmektedir.