Pazar Yerlerindeki İşgal Harcı Tahsilatı Pazarcı Odalarına veya Özel Kişilere Devredilir Mi?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
PAZAR YERLERİNDEKİ İŞGAL HARCI TAHSİLATI PAZARCI ODALARINA VEYA ÖZEL KİŞİLERE DEVREDİLİR Mİ?
Özeti :

Belediyelerin işgal harcının tahsili yetkisini özel şirketlere veya kişilere veya pazarcı esnaf odalarına devrederek söz konusu harcın tahsili yoluna gitmeleri mümkün değildir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

PAZAR YERLERİNDEKİ İŞGAL HARCI TAHSİLATI PAZARCI ODALARINA VEYA ÖZEL KİŞİLERE DEVREDİLİR Mİ?

2464 Sayılı Kanunun 52 inci maddesi ile belediye sınırları içinde bulunan, Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) İşgal Harcına tabidir.

Sayılan yerler, satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilebilecektir. Buraların izinsiz işgalleri işgal harcı ödeme mükellefiyeti ortadan kaldırmamaktadır.

2464 Sayılı Kanunun 57 nci maddesinde de, “İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

2489 Sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 3/2/1935 tarih ve 1942 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi’nin 1 inci maddesinde, hususi idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadıyla Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı kurulmuştur. Aynı kanununun 11 inci maddesinde de, vilayetler hususi idareleriyle belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve elinde tutan ve bunların girmesinden ve çıkmasından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, ambar ve tevzi memurları, müteselsil kefalete bağlı olduğu gibi bu idareler merbut müesseselerin aynı vaziyette bulunan diğer memur ve müstahdemleri dahi müteselsil kefalete bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 2489 Sayılı Kefalet Sandığı Kanunu ile bu kanunlarla ilgili ikincil mevzuat birlikte değerlendirildiğinde; işgal harcının tahsiline yetkili personelin, belediye bünyesinde görevli memur veya belediyeye hizmet akdi ile bağlı personel olması gerekir. Ayrıca, işgal harcı tahsilatı görev gibi kefalete tabi görevlerde çalışan personelin aylık ve ücretlerinden söz konusu Nizamname hükümlerine göre kefalet aidatının kesilmesi gerekmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 57 nci maddesinde işgal harcının belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edileceği, düzenlemesi mevcuttur.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 02.10.2007 tarih ve 29538 no’lu kararına göre;

“ … İşgal harcı tahsilatının, Kamu İhale Kanununa göre ihale edilebilecek bir “hizmet” olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 2. maddesinde bu kanunun kapsamının; “…idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri olduğu şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, kamu idareleri bu kanuna göre sadece mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini ihale edebilirler. Aynı Kanunun 3. maddesinde de, bu kanun açısından hizmetin tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre, işgal harcının ihale suretiyle tahsilinin hizmet tanımı içerisinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla işgal harcı tahsilini Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilebilecek bir hizmet olarak düşünülmesi mümkün değildir.”

Buna göre, belediyelerin işgal harcının tahsiline yetkili kılacakları kişilerin, belediye bünyesinde görevli memur veya belediyeye bir hizmet akdi ile bağlı kişilerden olması gerekmekte olup belediyelerin işgal harcının tahsili yetkisini özel şirketlere veya kişilere veya pazarcı esnaf odalarına devrederek söz konusu harcın tahsili yoluna gitmeleri mümkün gözükmemektedir.