Özel Seköre Yapılan Yapım İşlerinde, İş Deneyim Belgesi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Noter Onayı Zorunlu Mudur?

Yapım İşleri Yeterlik Kriterleri
Özel Seköre Yapılan Yapım İşlerinde, İş Deneyim Belgesi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Noter Onayı Zorunlu mudur?
Özeti :

Bu güne değin uygulamada noter onayı olmayan sözleşmelerde alınan iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, söz konusu iş deneyim belgesiyle ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı, egemen bir uygulama biçimi olduğu hatta bu durumda verilmiş olan iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği şeklinde, ihaleyi yapan idarelere Kamu İhale Kurulunca yazılar gönderildiği bilinmektedir. Ancak, Danıştay kararı ve işin özü gereği sözleşmelerde noter onayı olmaması iş deneyim belgelerinin tek başına geçersiz olduğu anlamına gelmeyecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

NOTER ONAYI BULUNMAYAN SÖZLEŞMELERİN İŞ DENEYİMİ AÇISINDAN DURUMU (Mali Hukuk Sayı: 179, Eylül-Ekim 2015)

Bu güne değin uygulamada noter onayı olmayan sözleşmelerde alınan iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, söz konusu iş deneyim belgesiyle ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı, egemen bir uygulama biçimi olduğu hatta bu durumda verilmiş olan iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği şeklinde, ihaleyi yapan idarelere Kamu İhale Kurulunca yazılar gönderildiği bilinmektedir.

Ankara İdare Mahkemesi de Kamu İhale Kurumu yol haritasını izlemiş, kararında, iş deneyim belgesinin notere onaylattırılmamış sözleşme olmaksızın geçerli olmayacağını, böyle bir belge ile ihaleye katılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiğine karar vermiştir.

Söz konusu karar, temyiz edildiğinde Danıştay yerleşik olan uygulamayı bütünüyle değiştirmiştir.

Söz konusu kararda aynen; “…Anılan düzenleme gereğince özel kişilere yapılan yapım işleri için imzalanan sözleşmelerde noter onayı şartı getirilmiş olmakla birlikte, bir sözleşmede noter onayı olmaması bu

Konu ayrıntılarıyla incelendiğinde, iş deneyim hakkının yasalarla düzenlendiği, bir yönetmelik hükmüyle kaldırılamayacağı açıktır. Bu durum söz konusu davada ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Şöyle ki;

1 – Konu bütünüyle, iş deneyim belgesinin Noter onaylı olmayan bir sözleşme yapıldığı halde, bu ispat eksikliğinin noter onayından daha güvenilir bir kanıt olan mahkeme kararıyla tevsik edilmesinden kaynaklanmaktadır

2 – Müvekkil uyuşmazlık konusu olan iş deneyim belgesini alabilmek için sözleşmenin noter onaylı olması dışında bütün belge ve bilgileri eksiksiz olarak ilgili mahkemeye sunarak söz konusu işin yapılıp mevzuata göre eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlandığın mahkeme aracılığıyla tespitini istemiştir. Mahkemece yapılan tesbit sonucunda Sözleşmede bulunmayan noter onayı bir geçerlik şartı olmayıp, ispat şartı olduğundan, bu eksiklik daha güvenilir bir merci olan mahkeme onayı ile tamamlanmıştır.

3 – Mahkemenin tespit kararı ve Yapım İşleri uygulama Yönetmeliğine göre aranan bütün belgeler eksiksiz olarak noter onaylı sözleşme eksikliğinin daha güvenilir bir merci olan Devlet Mahkemesi kararıyla da tamamlandığı belirtilerek yetkili makam olan Yenimahalle Belediyesinden iş deneyim belgesinin verilmesi talep edilmiştir.          

4 – İş deneyimi belgesini verecek merci olan Yenimahalle Belediyesi ise, iş deneyim belgesini onaylamıştır.

5 – Müvekkil firma bu iş deneyimi ile başka ihalelere de katılmış, bu olaya kadar bu durum hiçbir şekilde ihale dışı bırakılma nedeni sayılmamıştır.

6 – Bir hukuk mantığı içinde, Yönetmelikte aranan bir şekil şartı olan Noter onayı eksikliğinin mahkemece tamamlanabileceği ilgili idarelerce benimsenmemiştir.

7 – Kamu ihale kurumu kararında değinilen eksik olduğu belirtilen, iş deneyim belgesi buna ilişkin mahkeme kararları gibi konuyla ilgili bütün belgelerin İhaleyi yapan idarece verilmemesi müvekkil aleyhine değerlendirilemez.                      

8 – Diğer taraftan, idarece verilen bir belge sahteliği bir mahkeme kararı ile saptanmadıkça geçerliliği yitirmez. Somut olayda böyle bir mahkeme kararı yoktur. Bundan başka Kamu İhale Kurumunun bir mahkeme olmadığı da tartışmasız bir gerçektir.

Belirtilen nedenlerle hiyerarşik amir durumunda olmadığı ve bir mahkeme olmadığı halde kamu ihale kurumunun müvekkilin iş deneyim belgesinin iptali hakkında karar alması bütünüyle bir yetki gaspıdır ve yok hükmündedir.

Müvekkilin çalışma hayatını çok yakından ilgilendiren iş deneyim belgesi konusunda davalı idarenin açıkça kanuna aykırı bir şekilde karar alması telafisi imkansız zararlar neden olacaktır.

Konuyu örneklerle somutlaştırmak gerekirse, müvekkil hakkıyla kazandığı bir iş bitirme belgesiyle daha birçok ihalelere girebilme hakkını kaybedecektir. Bu hakkının elinden alınması, çalışma yaşamını mahvedeceği gibi, bu güne değin söz konusu belgeye dayanarak kazandığı işler açısından da gereksiz birçok sorunun ortaya çıkması söz konusu olacaktır.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM SORULARINIZ İÇİN HEMEN ARAYIN 0535 645 00 20