Ötv Zammının Fiyat Farkı Hesaplarına Yansıması

İhale (Ortak-Diğer) Fiyat Farkı Uygulamaları
ÖTV ZAMMININ FİYAT FARKI HESAPLARINA YANSIMASI
Özeti :

8 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 20 kuruşluk ÖTV zammı mevzuat değişikliği ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu ÖTV zammının ihalelere, özellikle fiyat farkı hesaplamalarına önemli yansımaları olacaktır. Mezkur tarihten sonraki hakediş düzenlemelerinde hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlara analizde yer verilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ÖTV ZAMMININ FİYAT FARKI HESAPLARINA YANSIMASI

1.Hizmet Alımları ve Yapım İşlerine Etkisi

Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde ÖTV’ye yönelik yapılan düzenleme aynı olduğu için tek başlık altında açıklama yapılacaktır.

Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici Kurul Kararına Göre Fiyat Farkı Hesabı

Kamu İhale Kurulunun 06.05.2015 tarih ve 2015/DK.D-86 nolu kararında ÖTV değişikliğinden kaynaklı hesaplanacak fiyat farkının usul ve esasları tespit edilmiştir:

  1. Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama esasları” başlıklı maddelerinde, akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, akaryakıtın ağırlık oranının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için, Özel Tüketim Vergisinde birim başına meydana gelen değişiklik miktarının söz konusu esasların 5 inci maddesine göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkı aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.
  2. Fö=AnxbxD

Formülde geçen;

Fö: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin bayi satış fiyatlarında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle, söz konusu esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak hesaplanan fiyat farkını,

An: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğü girdiği tarih ve sonrasında Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddelerine göre yapılan fiyat farkı hesabında esas alınan hak ediş tutarını,

b: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil etmek üzere, ilgili yapım işi veya hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen sabit katsayıyı (İşin sözleşmesinde akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden birden fazla b katsayısı belirlenmiş olması durumunda ÖTV kaynaklı fiyat farkı ödenmesinde ilgili kısma ait b katsayısı kullanılacaktır.),

D: ÖTV’den kaynaklı olarak bayi satış fiyatlarında meydana gelen değişiklik oranını ifade eder.

2.1. ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihin ayın içinde bir güne denk gelmesi durumunda, bu ay için esas alınacak hak ediş tutarı (An), ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenir.

2.2. D, aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

S1: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatı,

S2: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatı,

olmak üzere,

- ÖTV’de meydana gelen artışın bayi satış fiyatlarında ÖTV'deki artıştan daha düşük tutarda bir artış meydana getirmesi durumunda (S2>S1) veya ÖTV’de meydana gelen azalışın bayi satış fiyatlarında ÖTV'deki azalıştan daha düşük tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda (S1>S2);

D= (S2/S1-1) şeklinde hesaplanır.

  1. ÖTV artışının yürürlüğe girdiği gün bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki artışa eşit veya daha yüksek tutarda bir artış meydana gelmesi durumunda D, ÖTV’deki artış tutarının ÖTV artışının yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatına bölünmesi ile bulunacak orandır.
  2. ÖTV azalışının yürürlüğe girdiği gün bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki azalışa eşit veya daha yüksek tutarda bir azalış meydana gelmesi durumunda D, ÖTV’deki azalış tutarının ÖTV azalışının yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatına bölünmesi ile bulunacak oranının (-1) ile çarpılması ile bulunan orandır.
  3. ÖTV’de meydana gelen artışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatının, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından daha düşük olması ya da değişmemesi veya ÖTV’de meydana gelen azalışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatının, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından daha yüksek olması ya da değişmemesi durumunda, ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmaz.
  4. D katsayısı, ÖTV değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir defa hesaplanacak olup, sözleşme bitimine kadar yapılacak fiyat farkı hesaplamalarında sabit değer olarak kullanılacaktır.
  5. Bayi satış fiyatları olarak, akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ihalesi yapılan akaryakıt ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınacaktır.
  6. Örneğin, bir işin uygulaması sırasında ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ve değişiklik sonrasında 3,80 TL’ye çıktığı, söz konusu değişikliğin haziran ayının 16’sında yürürlüğe girdiği ve işin sonuna kadar ayrıca bir ÖTV değişikliğinin yapılmadığı, ÖTV değişikliğinin meydana geldiği haziran ayında yapılan imalatlar için hesaplanan 3 üncü hak ediş tutarının (An=A3) 100.000,00 TL olduğu ve b katsayısının sözleşmede 0,2 olarak belirlendiği bir işte;

ÖTV artışının yürürlüğe girdiği ay için ÖTV’den kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı:

İlgili hakediş 100.000,00 TL olmakla birlikte, söz konusu ÖTV değişikliği ayın 16’sında yürürlüğe girdiğinden, yürürlük tarihi ve ayın kalan günleri dikkate alındığında fiyat farkı hesabında esas alınacak hakediş tutarı 50.000,00 TL olacaktır.

b=0,2,

S1=3,70 TL,

S2=3,80 TL olup,

D= (S2/ S1-1) formülüne göre hesaplanacaktır.

D=(3,80/3,70-1)

Fö=50.000x0,2x(3,80/3,70-1)

Fö=270,27 TL olarak yükleniciye ödenir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=(3,80/3,70-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

-Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 4,00 TL’ye çıktığı kabul edildiğinde, ilk örnekteki veriler esas alınarak ÖTV artışının yürürlüğe girdiği ay için ÖTV’den kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı;

Değişiklik sonrası bayi satış fiyatları ÖTV’deki artış tutarından fazla olduğundan, D=0,20/3,70 formülüne göre hesaplanacaktır.

Fö=50.000x0,2x(0,20/3,70)

Fö=540,54  TL olarak yükleniciye ödenir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=0,20/3,70 sabit değer olarak kullanılacaktır.

- Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,65 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde, ÖTV’de meydana gelen artışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatı, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından düşük olduğundan, ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

- Aynı işte, ÖTV’de 20 kuruşluk bir indirim meydana geldiği ve bu indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,55 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde bu defa ÖTV’nin yürürlüğe girdiği aydaki fiyat farkı;

S1=3,70 TL,

S2=3,55 TL olup,

D= (S2/ S1-1) şeklinde hesaplanır.

D=(3,55/3,70-1)

Fö= 50.000x0,2x(3,55/3,70-1)

Fö=-405,41 TL olarak yükleniciden kesilir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=(3,55/3,70-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

- Aynı işte, ÖTV’de 20 kuruşluk bir indirim meydana geldiği ve bu indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,45 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde bu defa ÖTV’nin yürürlüğe girdiği aydaki fiyat farkı:

Bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki azalış tutarının üzerinde bir düşüş gerçekleştiğinden D=0,20/3,70x(-1) olup,

Fö=50.000x0,2x0,20/3,70x(-1)

Fö: -540,54 olarak yükleniciden kesilir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=0,20/3,70x(-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

- Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,75 TL’ye çıktığı kabul edildiğinde, ÖTV’de meydana gelen azalışın yürürlüğe girdiği günde ilan edilen bayi satış fiyatı, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından yüksek olduğundan ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

 

2.Mal Alımlarında ÖTV Zammının Fiyat Farkı Hesabına Etkisi

Petrol ve LPG ürünleri fiyatları içerisinde ÖTV de yer almakta olup, gerek eski Kararnamede gerekse yeni Kararnamedeki formüle göre fiyat farkı hesaplandığında ÖTV’de meydana gelen değişiklikler fiyat farkı hesabına yansımaktadır. Eski Kararnamede “Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı fiyat farkı ödemesinde bulunulmaz.” hükmü yer almaktaydı ve bu hükme istinaden Kitabımızın ilk baskısında akaryakıt alımlarında, ÖTV artışı olması halinde A2’nin bu artıştan arındırılarak formüle konulması gerektiği görüşü ileri sürülmüştü.

Eski Kararnamedeki bu düzenlemede değişikliğe gidilerek, Yeni Kararnamenin 6/11 maddesinde, “Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı ayrıca fiyat farkı hesaplanmaz.” Hükmüne yer verilmiştir.

Madde hükmünde “ayrıca fiyat farkı hesaplanmaz” denildiğinden, fiyat farkı formülünde A2 olarak, EPDK tarafından yayımlanan ve bünyesinde ÖTV değişikliklerini barındıran petrol ve LPG ürünleri fiyatları esas alınacaktır. Bir başka ifadeyle ÖTV değişikliği olsa bile EPDK’ca yayımlanan fiyatlar aynen alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

Formül gereği hesaplanan fiyat farkı dışında ücret, vergi ve sigorta artışları gerekçe gösterilerek ayrıca fiyat farkı hesaplanması mümkün değildir.

 

İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumak için sitemizde ARAMA yapınız.