Organize Sanayi Bölgelerinin İlan ve Reklam Vergisi Kime Aittir?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ KİME AİTTİR?
Özeti :

Bu analizimizde organize sanayi bölgelerinde yer alan işyerlerinin ilan ve reklam vergisinin, organize sanayi bölgesine mi ait yoksa ilgili belediyeye mi ait olduğu sorusuna cevap verilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ KİME AİTTİR?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, "Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.";13 üncü maddesinde de, "İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca aynı Kanunun 14 üncü maddesinde, ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muafiyet hükümleri düzenlenmiş olup organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan firmaların yaptığı veya yaptırdığı ilan ve reklamların söz konusu vergiden istisna olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile belediyelerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulukların belediye yasası kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Aynı yasanın 59. maddesinde; “ Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları” belediyenin geliri olduğu hükmü yer almaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulukların Büyükşehir Belediyesi Yasası kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Aynı yasanın 23 üncü maddesinin (e) bendinde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında olduğu hükmü bulunmaktadır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21. Maddesine göre OSB tüzel kişiliği, 4562 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

SONUÇ

Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince yapılan veya yaptırılan ilan ve reklamlar 4562 sayılı Kanunun 21'inci maddesine göre ilan ve reklam vergisinden muaftır. Yani organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinde istisnadır.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi kuruluşlarının, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerinde bulunan kendi binaları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlarının vergileri büyükşehir belediyesine, büyükşehir ilçe belediyesi sınırları içinde yapılacak ilan ve reklamlarının vergileri ise büyükşehir ilçe belediyelerine aittir ve bu idarelerce bu gelirlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise, organize sanayi bölgesi hangi belediyenin sınırları içerisinde ise ilan ve reklam vergisi o belediye tarafında tahakkuk ve tahsil edilmelidir. Örneğin Çankırı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerlerinin ilan ve reklam vergisinin Çankırı Belediyesi tarafında, Çankırı Çerkeş İlçesinin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerlerinin ilan ve reklam vergisinin Çerkeş Belediyesince tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekir. Bu şekilde gelirlerini tahakkuk ve tahsil etmeyen belediyelerin kamu zararına neden olacağı değerlendirilmektedir.