Kron - Köprü Döküm ve Porselen/akril Vb. İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Hizmet Alımları İhale Dokümanları
KRON - KÖPRÜ DÖKÜM ve PORSELEN/AKRİL vb. İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar
Özeti :

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu artık hastaların tek tek kendilerine başvurmasını engellemek ve bu yöndeki protez tedavisini hizmet alımı yoluyla bu görevi idarelere yüklemektedir. Aslında bugüne kadar 4734 sayılı K amu İhale Kanununa tabi olmadan yapılan bu alımlar hasta açısından kaliteli fakat maliyet açısından yüksek olmuştur. Makalemizde bu tür hizmetlerin nasıl alınabileceği ve alım sırasında hatanın olmamasını veya en aza indirgenmesini sağlamak amacıyla dikkat edilecek hususları irdeleyeceğiz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

KRON-KÖPRÜ DÖKÜM ve PORSELEN/AKRİL NİHAİ RESTORASYON, BÖLÜMLÜ TAM PROTEZLERİN NİHAİ DİŞ MONTE VB. İŞLERİN İHALELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Başdenetçisi

Levent YILDIZ İstanbul  Üniversitesi  Diş  Hek.  Fak. Satınalma Memuru

 

GİRİŞ

Kron-köprü döküm, tek parça döküm iskelet ve kron-köprü porselen/akril nihai restorasyon, bölümlü-tam protezlerin nihai diş monte ve akrilik vb. işlerle ilgili hastaların ihtiyaçları şimdiye kadar ihale kanununa tabi olmadan Dekanlık veya Anabilim Dallarının belirlediği kriterler doğrultusunda Özel Diş Protez Laboratuarlarından karşılanmaktaydı. Hastaya yapılan tedaviler sonucunda bu laboratuarların gerekli evraklarla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması halinde kendisine diş başına belirli bir ücret ödemesi yapılmaktaydı.

25.03.2010 tarihinde 27532 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama

Tebliğinin  “4.5.1.A.- Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri” başlıklı kısmında şu düzenlemeler yer almaktadır:

“(1) Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” (EK-7) uygulanacaktır.

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümü döküm işçilik hizmeti, söz konusu işlemlerin, protez tedavisini yapan sağlık kurumları tarafından yapılmayarak mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılması ve hastaya fatura düzenlenmesi halinde SUT eki EK-7 listesinde yer alan işlem puanı esas alınarak fatura bedelini aşmamak kaydı ile hastalara ödenir.

01/6/2010 tarihinden itibaren Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi  sağlık  kurumu  ve  kuruluşu  tarafından  yapılması/  hizmet  alımı  ile  sağlanması zorunludur. Bu tarihten itibaren söz konusu işlemlerin protez tedavisini yapan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından sağlanmaması ve hasta tarafından karşılanması halinde fatura bedeli hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumu veya kuruluşundan mahsup edilir.”

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu artık hastaların tek tek kendilerine başvurmasını engellemek ve bu yöndeki protez tedavisini hizmet alımı yoluyla bu görevi idarelere yüklemektedir. Aslında bugüne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadan yapılan bu alımlar hasta açısından kaliteli fakat maliyet açısından yüksek olmuştur.

 

BU  KAPSAMDAKİ  İŞLERİN  İHALELERİNDE  DİKKAT  EDİLECEK HUSUSLAR

….

 

3. SONUÇ

Ülkemizde kron-köprü döküm, tek parça döküm iskelet ve kron-köprü porselen/akril nihai restorasyon, bölümlü-tam protezlerin nihai diş monte ve akrilik vb. işleri ağız içinde kullanıldığı için önemli sağlık hizmetleri kapsamında yer almakta olup, hizmet alımı yoluyla firmalara yaptırılacak bu tür işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi fayda sağlayacaktır.

—Standartlara uygun malzeme kullanılmaması insan sağlığına zarar vereceğinden, çiğneme bozukluğundan dolayı beslenme, sindirim sistemi hastalıkları, ağız kokusu, diş eti hastalıkları ve sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkacağından ve bütün bu sorunlar ülkemiz sağlık sistemine ek maliyet olarak döneceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları teknik şartnamelerde kullanılacak malzemelere yönelik ayrıntılara yer vermesi ve kullanılacak malzemelere ilişkin standartları ortaya koyması yerinde olacaktır.

—Kullanılan malzemelerin belirli dönemlerde TÜBİTAK veya Üniversitelerin ilgili birimlerinde metal testlerinin yaptırılması yine büyük yarar sağlayacaktır.

Bu alanda ihaleler gerçekleştirecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının makalemizde belirttiğimiz konulara dikkat etmek suretiyle ve bu tür hizmet alımlarının ilk defa gerçekleştirileceği düşüncesi ile hareket etmesinin, ihalelerin daha sorunsuz ve zamanında yapılması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.