Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesinde Süre Karışıklığı

İhale (Ortak-Diğer) Hak Arama Yolları
KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİNDE SÜRE KARIŞIKLIĞI
Özeti :

“Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda 12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklikten önce idareler sadece tebligatın nasıl yapılacağı hususunda tercih yaparken, değişiklikle forma yeni dip notlar eklenmiş ve idarelerin ihalenin durumuna göre tercih yapması ve süre belirtmesi zorunlu hale gelmiştir. Peki idareler ihalenin aşamasına, alınan kararın mahiyetine ve dayanağına göre hangi durumda hangi süreleri yazmalıdır?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİNDE SÜRE KARIŞIKLIĞI

 

1. İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİK MADDELERİ VE STANDART FORMUN ESKİ VE YENİ HALİ

12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği öncesi Kesinleşen İhale Kararı Formunun ikinci paragrafında;

“Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih / EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi/ faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi], tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” hükmü bulunmaktaydı. Standart formda idareler sadece yapılacak tebligatın şekline göre tercih yapabiliyor ve formda şikayet başvurusu için ise 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine atıfta bulunuluyordu. Ancak yapılan değişiklik ile Kesinleşen İhale Kararı Formunun ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih / EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi/ faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi], tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren ……4 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir6/ ……7 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]8”.

Dipnotların açılımında ise;

4. İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır.

5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da mümkün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dipnotta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir.

6. Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

7. Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

8. Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin gerçekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.” hükümleri yer almaktadır.”

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Dava açma süresi başlıklı 7. Maddesinde;

“1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;

Tarihi izleyen günden başlar.” hükmü yer almakta olup tebligatın yapılmasından sonra ilgililerin idare mahkemelerine başvuru süreninin altmış gün olduğu görülmektedir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Başvuru yolları başlıklı 4. Maddesinde;

(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

(3) İtirazen şikayet:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvurudur.” ifadesi yer alırken;

başvuru süreleri başlıklı 6. maddesinin 1 ve 3 nolu bendlerinde;

(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. …..(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin itirazen şikâyet başvuruları başlıklı 14. maddesinin (3) nolu bendinde ise;

(3) (Değişik: 03/05/2011- R.G. 27923/1 md) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

2. HANGİ DURUMDA HANGİ SÜRELERİ YAZMALIYIZ?

2.1. “İdaremize şikâyet başvurusunda bulunulabilir” şeklinde bitenler

İdareler ihalelerini eğer şikâyet ve itirazen şikayet başvurusu olmadan sonuçlandırıyorsa

2.1.a. İhale 21. madde pazarlık yönteminin (b) veya (c) bendine göre yapıldı ise “5” gün yazılmalıdır. (İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in Başvuru süreleri başlıklı 6. maddesinin 1 nolu bendi gereğince)

2.1.b.İhale 21. madde pazarlık yönteminin (b) veya (c) bendleri haricinde diğer yöntemlere göre yapılıyorsa “10” gün yazılmalıdır. (İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in Başvuru süreleri başlıklı 6. maddesinin 1 nolu bendi gereğince)

2.2. “Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir” şeklinde bitenler

İsteklilerin doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri durumları kapsamaktadır. İstekliler iki durumda doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. İlki idarelerin şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine ihalenin iptal edilmesi. İkincisi ise şikayet neticesinde idarenin karar değiştirmesi ve bu sebeple hak kaybı ihtimalinin ortaya çıkmasıdır.

2.2.1. İdare eğer şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine ihaleyi iptal ediyorsa “5” gün yazılmadır. (İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in Başvuru süreleri başlıklı 6. maddesinin 3 nolu bendi gereğince)

2.2.2. İdareye şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunabilecekleri gibi doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulanabileceklerdir. İstekli eğer doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunacaksa “10” gün yazılmalıdır. (İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in Başvuru süreleri başlıklı 6. maddesinin 3 nolu bendi gereğince) Ancak bu konuda iki ihtimal olduğu için tekrar düzenleme yapılmalıdır.

2.3. “İdare Mahkemelerinde dava açılabilir” şeklinde bitenler

İdare eğer şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmadan ihaleyi iptal ediyorsa, isteklilerin şikayet veya itirazen şikayet başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır. İstekliler bu durumda sadece idare mahkemelerine dava açabilecekleri ve idare mahkemelerinde de dava açma süresi tebligattan sonra 60 gün olacağı için bu bölüme “60” yazılmalıdır.

 

3. DEĞİŞİKLİK NİÇİN YAPILDI?

İhaleye teklif veren istekliler, ihalenin hangi aşamasında, hangi karar sonrası şikayet veya itirazen şikayet başvurusunu nasıl ve ne zaman yapacakları hususunda tereddüt yaşamakta iken 12.06.2015 tarihinde yapılan değişiklik ile yaşadıkları tereddütleri ortadan kalkacak, istekliler için oluşabilecek hak kayıpları veya zarara uğrama ihtimalleri oranı azalacaktır. Böylelikle kamu ihalelerinde daha düşük teklif veren ve hak kaybına uğradığını iddia eden istekliler başvurularını zamanında ve daha doğru şekilde yapacak, oluşması muhtemel kamu zararlarının önünce geçilecektir.

 

4. SONUÇ

12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğrayan “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda idareler artık ihalenin aşaması, alınan kararların içeriği ve dayanağına göre formda bir tercih yapacaktır. Yapılacak tercihte isteklilerin hak kaybına uğramaması için idarelerin dikkatli olması gerekmektedir. İstekliler ise kendilerine yapılan tebligatlarda artık tereddüt yaşamayacak, hangi idareye ne kadar süre içerisinde başvuru yapabileceklerini görebileceklerdir. Bu durumda isteklilerin hak kaybı ve zarara uğraması ihtimali azalacaktır.

Ayrıca, idareler tarafından gönderilen bildirim yazılarında hatalı ifadelere ve sürelere yer verilmesi halinde, kanaatimizce bu durum istekliler, firmalar nezdinde, şikayet konusu olabileceği gibi, ihalelerin süre yönünden uzamasına da sebebiyet verebilecektir.