Kdv Tevkifatı Uygulanacak Hizmetler Nelerdir?

Hizmet Alımları Kesintiler
KDV tevkifatı uygulanacak hizmetler nelerdir?
Özeti :

Hizmet alımlarının tamamına yakınında KDV tevkifatı uygulanmaktadır. Bu noktada hem uygulanacak oranın hem de hangi hizmetlerde tevkifat uygulaması yapılacağının bilinmesi önemlidir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kanunda hizmet;

“Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” kapsamaktadır.

Söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, idarelerin piyasada yapacakları mal alımlarında (KDV tevkifatı uygulanacak mallar 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde ifade edilenler hariç) KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, hizmetlerin yerine getirilmesinde, yükleniciler tarafından temin edilen malların tutarı, hizmetin bedelinden düşülmeyecek, hizmet bedeli içerisinde KDV matrahını oluşturup, tevkifat uygulanacaktır. Örneğin, yemek hizmet alım ihalesinde, yemek malzemelerinin yüklenici tarafından mal olarak alınması, bunların bedellerinin düşülmesi neticesini vermeyecek, toplam tutar, yemek hizmet bedeli üzerinden KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bütün hizmet alımları KDV tevkifatına tabidir.

Aşağıda hizmet alımlarında uygulanacak KDV tevkifatına yönelik özel açıklamalara yer verilecek olup, bu hizmetler haricindeki hizmetlerin genel oran üzerinden, yani 5/10 üzerinden tevkifata tabi tutulması gerekir.

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler: Piyasa, etüt-araştırma, ekspertiz, plan-proje, teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler bu kapsamda bulunmaktadır. İdareler tarafından alınan eğitim hizmetleri de yine bu kapsamda tevkifata tabi tutulmaktadır. Uygulanacak tevkifat oranı ise 9/10’dur.

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri: İdarelere bu kapsamda sunulacak hizmetlerde uygulanacak tevkifat oranı 5/10’dur. İdarelerce kullanılan her türlü makine, teçhizat, araç bu kapsamda olup, ilave olarak, idarelerce yazılım hizmetleri kapsamında (alımı için değil, güncelleme, bakım ve düzeltme işlemleri için) alınan işlerde KDV tevkifatına tabi olacaktır. Asansörlerin ilk alımı yapım işleri kapsamında tevkifata tabi tutulacak; ancak, daha sonra alınacak bakım hizmetleri bu kapsamda tevkifata tabi olacaktır. Makine, teçhizat, demirbaş ve araçların bakım ve onarım hizmetleri kapsamında bazı parçalarının değiştirilmesi de yine tevkifata tabi olacak, bu parçalar ayrı olarak işlem görmeyecektir. Yani, kullanılan parçaların bedelleri tutardan düşülmeden tevkifat işlemleri yapılacaktır. Ancak, idarelerce bu parçaların piyasadan alınıp firmalara verilmesi halinde tevkifat işlemi bu parça bedelleri için (istisna edilen mallar hariç) uygulanmayacaktır.

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri: Bu kapsamdaki hizmetlerde 5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. Yemek servis hizmetleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Bu kişilerin kullanacakları yerler veya malzemeler için ödedikleri bedel toplam hizmet bedelinden düşülmeyecektir.

İşgücü temin hizmetleri: Kamu kurum ve kuruluşlarına faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ancak, bu kapsamda tevkifat uygulanabilmesi için bazı şartların varlığı aranmalıdır.

Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan özel güvenlik ve koruma hizmetleri işgücü temini kapsamında değerlendirilecektir.

Yapı denetim hizmetleri: Yapı denetim hizmetlerinde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri: Bu kapsamdaki hizmetlerde, alıcılar tarafından 7/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. Bina temizlik işleri, kent temizliği, çöp toplama hizmetleri, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği hizmetleri, haşere ile mücadele hizmetleri bu kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir. Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin idarelerce satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

Servis taşımacılığı hizmeti: Bu bölüm kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dâhilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Her türlü baskı ve basım hizmetleri: Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Diğer hizmetler: KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.