Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Özeti :

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği analize eklenmiştir. 2018 yılında yapacağınız işlerinizde bu örnekten faydalanabilirsiniz. Hasılat paylaşımı inşaat sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi örnekleri için de analizdeki örnek kullanılabilir. Bu örnek kamu kurumu (Belediye) bazında hazırlanmış olmakla birlikte, özel sektöre de uyarlanabilir. Faydalı olacağını düşünmekteyiz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Kat karşılığı inşaat işleri kamuda ve özel sektörde yaygın olarak yapılmaktadır. Arsa sahibinin ortaya çıkacak üründen belirli bir pay almasını konu edinen kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde işin yapımını üstlenen yüklenicinin ve iş sahibinin haklarının korunması önemlidir.

Aşağıda örnek bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmaktadır. Örnek belediye üzerinden kurgulanmış olmakla birlikte, şahıslar da bu örneği kendi işlerine uyarlayabilir, belediye yerine iş sahibinin kimlik bilgileri yer alabilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yaşadığınız sorunların ve bu işler karşılığında nasıl iş deneyim belgesi alacağınızın cevaplarını öğrenmek için bizlere danışabilirsiniz.

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ÖZEL ŞARTLAR

 

            Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları

            Bu sözleşme, bir tarafta ……………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI (bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………. (bundan sonra “yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

            Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

            2.1. Belediyenin adresi            : ……… Mahallesi ………. Caddesi ……………

            2.2. Yüklenici, Adı Soyadı     : ……………………….

Tebligat adresi               : ………………..

            Tel No                                     ……………….

            2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

            3. İhale bedeli: ………………TL’+KDV (……………….. TL+KDV) dir. Bu bedel ihale sözleşmesinin imza tarihinden …… takvim günü sonra bir seferde ödenecektir.  İhale bedelinin süresinde ödenmemesi halinde; İdarenin, sözleşme ve şartnamedeki diğer hakları saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı kanundaki esas ve oranlar çerçevesinde gecikme faizi Yüklenici tarafından İdareye ödenir.

            4. Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun İlimiz ………….. Mahallesi …………. Caddesi, … pafta, ….. ada, … parselde bulunan arsanın üzerine; Belediye Binası ile birimleri ve Ticaret Kompleksi yapılması işi ile ilgili olarak, iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

5. İhaleyi alan yüklenici,  ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına müteakip yer tesliminden itibaren:

Belediyeye bırakılacak mahaller, meydan, yeşil alan, yaya yolları ve tüm dış cephe giydirmeleri 540 takvim gününde tamamlanacak ve idareye teslim edilecektir.

Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi ….. takvim günüdür.

Fenni yönden çalışılamayacak günler 15 Aralık-01 Nisan tarihleri arası olup bu süreler işin bitim süresinde dikkate alınmayacaktır.

İşin kesin kabul süresi geçici kabulden itibaren 365 gündür.  

Herhangi bir mücbir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında Belediye Encümeni yetkilidir.

6. Yüklenici sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen günde inşaatı tamamlayamaması halinde her geçen gün için toplam inşat bedeli olan idari şartnamenin 16.11. maddesinde belirtilen miktarın %0.03 (on binde üç) kadar günlük gecikme cezası uygulanır. Ayrıca iş programına uymamanın cezası ise: her gün için toplam inşat bedeli olan idari şartnamenin 16.11. maddesinde belirtilen miktarın günlük gecikme cezasının %0.03’(on binde üç) ün 1/6’sı kadardır.    

7. İhaleyi alan yüklenici tarafından şartname eki olan projede belirtilen;

BELEDİYEYE BIRAKILACAK MAHALLER:

………………….

YÜKLENİCİDE  KALACAK  MAHALLER:

………………....

8. Elektrik, su ve doğalgaz aboneleri yüklenici tarafından yaptırılacak ve masrafları ödenecektir.

9. Yüklenici kendine kalan yerlerde proje değişikliği istediği takdirde Belediye onayını alacaktır.

10. Belediye yetkilileri her zaman inşaat alanını teftiş edebilecektir. Teftiş sırasında yetkililere bilgi ve belgeler gösterilecektir. İnşaatta herhangi bir olumsuzluk görüldüğü takdirde Belediyemiz müdahale hakkına sahiptir.

11. İnşaat sözleşme, şartnameler ve projelere tamamen uyulmak suretiyle yapılacak, proje ve şartname ekindeki pursantaj da belirtilen malzeme niteliğine ve özelliğine uygun olarak yapılacaktır. Yapılacak değişikliklerde idarenin onayı alınacaktır.

12. Yapılacak olan ............... Belediyesi Binası ile birimleri ve Ticaret Kompleksine ait mimari proje ve resimler Belediyemizden temin edilecek olup diğer her türlü projeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

13. İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

 

14.Yüklenici ve Belediye ihale sonucunda kendilerine düşen yerleri proje üzerinden veya kat irtifakı tesis etmek suretiyle satmakta serbesttir.

           15. Yapılacak inşaat alanında her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri yükleniciye aittir.

           16. İnşaat alanı ve inşaattan çıkan hafriyatlar Belediyenin belirleneceği alana dökülecek olup her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri yükleniciye aittir.

          17.Yer tesliminden sonra inşaata ait bütün SGK ve Vergi Dairesine ait vergiler yükleniciye ait olup, bu madde nedeniyle oluşacak aksaklıklardan yüklenici sorumludur.

          18.Sözleşme, Belediye Başkanının izni ve onayı olmadan her ne surette olursa olsun (Ortak almak ve benzeri) üçüncü şahıslara kısmen bile olsa devir ve temlik olunamaz, kullanımlara dahi terk edilemez.

          19.Yüklenici inşaatı bırakması halinde; her ne surette olursa olsun inşaatla ilgili herhangi bir hak veya para talebinde bulunamaz ve alınmış olan teminatların iadesini isteyemez.

           20. Kat irtifakı tapusu: Geçici kabul yapıldıktan ve yüklenici tarafından sözleşmeye bağlanan bedel ödendikten ve yüklenicinin İdareye ve diğer resmi kurumlara herhangi bir borcu olmadığı anlaşıldıktan sonra kat irtifakı tapuları Yükleniciye devredilecektir.

Ancak; yüklenicinin geçici kabulden önce kat irtifakı tapularını talep etmesi halinde:

İdarenin her ne şekilde olursa olsun nakite çevirme ve serbest tasarruf hakkının bulunduğu Yüklenici tarafından peşinen kabul edilmek kaydıyla; …………… TL teminatın veya teminat olarak kabul edilen değerin İdareye verilmesinin ardından;

-21.00 kotu kaba inşaatı tamamlandığında; ……………………

            -16.00 kotu kaba inşaatı tamamlandığında; ………………….

            -11.00 kotu kaba inşaatı tamamlandığında; …………………….

            -7.00 kotu kaba inşaatı tamamlandığında; ………………………

            -3.00 kotu ve 0.00 kotu kaba inşaatı tamamlandığında; ……………………..

            Belediyeye verilecek bölümlerin tamamının kaba inşaatı tamamlandığında; -7.00 kotu kotundaki yüklenicide kalacak bölümlerin tamamı,

            Belediyeye verilecek tüm bölümlerin ince işleri, otomasyon sistemi, peyzajı, anfi alanı ve meydan dahil eksiksiz tamamlandığında; yüklenicide kalması gereken yerlerin tamamı yükleniciye verilecektir.

         21.Yüklenici yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde iş programını Belediyeye bildirecektir. Verilen sürede bildirilmemesi halinde ise her gün için sözleşmenin 6 ıncı maddesinde belirtilen iş programına uymamanın cezası kadar ödeme yapacaktır. Bildirilen iş programı ile ilgili Belediyenin onayı alınacaktır. Belediye iş programını değiştirmede veya belirlemede yetkilidir.

      22. Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın vermiş olduğu bütün teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek İdarenin uğrayacağı menfi, müspet ve munzam bütün zararlar Yükleniciden tahsil edilir.

Sözleşmenin feshi halinde; Yüklenici fesih tarihine kadar yaptığı iş ve imalatlar dahil herhangi bir hak veya alacak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz ve taşınmaz üzerindeki muhdesat, zemin maliki idareye intikal eder.

23. İşbu sözleşme ile sözleşme konusu işe ilişkin şartnamelerde hüküm bulunmayan hallerde “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” nin bu sözleşmeye aykırı olmayan  hükümleri uygulanacaktır.

24. İşbu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde ............... Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

25. İki nüsha ve 25 (Yirmi beş) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca  …..………..tarihinde imza altına alınmış ve birer nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

 

EKLERİ:

Şartname,

Teknik şartname.

Projeler,

                                                                                                         

YÜKLENİCİ                                                                                                           BELEDİYE