Kamudaki Taşeron İşçilere De Bayramlarda İkramiye Verilebilir Mi?

Hizmet Alımları İşçi Hakları
KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLERE DE BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLEBİLİR Mİ?
Özeti :

Kamuda taşeron olarak çalışan işçilerin mali durumlarının düzeltilmesi için öneriler sunulmakta ve özellikle son günlerde bu kapsamda tartışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ifade edilecek çok konu olmakla beraber; çalışan kişilere bayramlarda bir maaş ikramiye verilmesi hususu tartışılmamaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLERE DE BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLEBİLİR Mİ?

Hepimizin malumu olduğu üzere, emeklilere bayramlarda yardım yapılması ile taşeron işçilerin kadroya alınması konuları şimdilerde yoğun olarak konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bu konuların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir kenara bırakılacak olursa, mevcut düzenlemeler çerçevesinde, kamuda taşeron işçi olarak çalışan kişilere bayramlarda ikramiye verilmesi mümkündür.

Bu ikramiyenin verilmesi, taşeron işçilerin kadroya alınmasına nazaran hem daha kolay hem de daha gerçekçi ve ikna edicidir.

Kamu kurumlarında hizmet alım ihaleleri personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ve olmayanlar olarak iki kısma ayrılmaktadır. Her iki halde de, ihale bünyesinde personel çalışması halinde, bu personellere ücret ve ücret mahiyetinde destekler hukuki olarak verilebilmektedir.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan işçilik maliyeti hesaplamalarına yardımcı İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamalarda, bayram yardımları, fazla sürelerle çalışma, çocuk yardımları vb. yardımlara yer verilmemektedir. Bu yardımların İşçilik Hesaplama Modülünde olmaması yapılamayacağı anlamına gelmez.

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir.” Bu düzenleme gereği, kamuda hizmet ihaleleri kapsamında çalışan kişilere her türlü yardımın verilebileceği sonucunu çıkartabiliriz.

Hayat koşullarının daha zor olduğu kesimler için düşünülen bayramda ikramiye verilmesi uygulamasının, kamuda çalışan taşeron işçiler açısından da uygulanması mümkün olup, bu kapsamda;

1- Teklif mektubu eki cetvelde çalışan işçi sayısı da dikkate alınmak suretiyle, yılda iki bayram göz önüne alınarak, ikramiye sayısına ayrı bir kalem olarak yer verilmelidir.

2- Söz konusu ikramiye ödemeleri nakdi olarak öngörülmelidir.

3- İkramiye ödemeleri nakdi mahiyette bulunduğundan dolayı, ihale tarihi itibarıyla brüt maliyetinin ortaya konulması gerekmekte ve idari şartnamenin 25 inci maddesine de bu brüt maliyet konulmalıdır.

4- Yaklaşık maliyet tespiti yapılırken, idari şartnamede yer alan brüt maliyet tutarına işveren maliyetleri ve üzerine, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, % 4 sözleşme gideri ve genel gider eklenmek suretiyle hesaplamalar yapılmalıdır.

5- İdari şartnamede şu cümle ortaya çıkacak karışıklığı ortadan kaldıracaktır: “Çalışan kişilere yılda iki kez olmak üzere, ihale tarihindeki brüt asgari ücret üzerinden ikramiye ödemesi yapılacaktır. Brüt asgari ücretin değişmesi halinde, ikramiye ödemeleri, hakediş tarihindeki brüt asgari ücretler dikkate alınarak yapılacaktır.”

Yukarıda ifade edilen düzenleme ücret eklentisi mahiyetinde olduğundan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının işçi ücretlerine yönelik olarak getirmiş oldukları – ödenecek ücret brüt asgari ücretin yüzde … fazlasını aşamayacaktır – şeklindeki ifadeler de bu ikramiyelerin ödenmesine engel değildir.

 

 İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumaki için sitemizde ARAMA yapınız.