Kamu İhale Uygulamalarında Son Değişiklikler

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
KAMU İHALE UYGULAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
Özeti :

Kamu İhale Mevzuatında 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu İhale Mevzuatında 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de aşağıda yer alan değişiklikler yer almaktadır;

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırıldı.

Elektronik-ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunumu zorunlu hale getirildi.

Şikayet başvurularının da elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan düzenleme yapıldı.

Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik KİK'in denetimine ilişkin işlemler artırıldı. Bu konuda idareler personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerin yasaklanmış olmasına rağmen farklı yöntemler geliştirmekteydi. 

 

İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi ve Yapım işlerinin sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde, isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması avantajlı koşul olarak belirlendi.

Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin disipline edilmesine yönelik tekrar bir düzenleme yapıldı.

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgeler, idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacak. Bu husus uzun zamandan beridir Kamu İhale Kurulu ve yargı mercilerini ilgilendiren düzenleme idi. 

Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale geldi.

Kamu özel iş birliği modeli veya üretim, dağıtım, işletme gibi lisanslara dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin deneyimlerin, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı.