Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici İşlem Kararına Uymayarak İhaleyi İptal Eden İdare Hakkında Eski ve Yeni İhale Karşılaştırılarak Kamu Zararına Hükmedilebilir Mi?

Mali Yönetim Sorumluluk / Ceza Hukuku
Kamu ihale kurulunun düzenleyici işlem kararına uymayarak ihaleyi iptal eden idare hakkında eski ve yeni ihale karşılaştırılarak kamu zararına hükmedilebilir mi?
Özeti :

İdare tarafından iptal edilen ihaleler ile aynı ihaleye tekrar çıkılması sonucu oluşan farkın zaman zaman kamu zararı olup olmadığı tartışma konusu olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlerle ilgili olarak sorumluların kamu zararına sebebiyet verdikleri iddiaları sıklıkla gündeme getirilmekte Sayıştay tarafından da zaman zaman kamu zararına sebebiyet verdiklerine yönelik olarak yargı kararları çıkabilmektedir.

Bu iddiaların yoğun olduğu alanlardan birisi de idare tarafından iptal edilen ihale ile yeni çıkılan ihale arasındaki farkın kamu zararı oluşturup oluşturmayacağıdır. Mal ve yapım işi ihalelerinde pek rastlanılmayan bu iddiaya özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde sıklıkla rastlanabilmektedir.

2016 yılında Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilmiş bulunan kararla bu soruya farklı bir bakış açısı getirilmiştir.

Açık ihale ile çıkılan ilk ihale’ye şikayet başvurusunda bulunulması sonucu KİK tarafından düzenleyici işlem kararı alınmıştır.

Bu karar üzerine idare tarafından doğrudan düzenleyici işlemin yerine getirilmesi yerine istekli tarafından verilen faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda yazı yazılmış; vergi dairesince de bu cevabın zamanında verilmemesi üzerine ihale yetkilisi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesindeki hükme dayanarak ihaleyi iptal etmiştir. İlgili madde de ki düzenleme aşağıdaki gibidir:  

“… (Değişik: 4964/ 24 md.) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir …”

İşte iptal edilen ihale ile yeni açık ihale sonuçlanana kadarki süre için idare 2’şer aydan 2 defa ihaleye çıkmış, pazarlık usulü ile girilen ihaleler ile iptal edilen ilk ihale arasındaki fark kamu zararı olarak Denetçiler tarafından değerlendirilmiş Sayıştay Dairesince de bu doğrultuda hükme bağlanmıştır.

Sorumlularca Daire Kararına itiraz edilmesi sonucunda Sayıştay Temyiz Kurulu özetle ihale yetkilisinin hukuka uygun olarak ihaleyi iptal ederek pazarlık usulü ile ihaleye çıktığını, bu iki ihalenin farklı mali şartlar içerdiği ve ihalelerin birim fiyat teklifleri kıyaslanarak kamu zararına hükmedilemeyeceğine karar vermiştir. (İlgili Kararın tüm metni sitemize yüklenmiştir.)