Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları

Yapım İşleri Sorumluluk / Ceza Hukuku
Kabul komisyonlarının sorumlulukları
Özeti :

5018 sayılı Kanun gereği gerçekleştirme görevlileri yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Kabul komisyonları da gerçekleştirme görevlisi olarak Ceza Kanunu ve 5018 sayılı Kanun gereği sorumludur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlığını taşıyan 28 inci madde hükmüne göre;

“Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.”

YİMKY'nin 17 nci maddesinde de kabul komisyonlarının sorumluluğuna ilişkin olarak aynı ifadelere yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71 inci maddesinde ise;

“Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.”

Denilmektedir.

Sonuç itibarıyla, tespit edilen ihmal ve kusurlu hareket disiplin cezası uygulamasını gerektirecek nitelikte ise, söz konusu fiil ve davranışa disiplin cezası verilir. Fiil ve davranış aynı zamanda Türk Ceza Kanununun suç olarak tanımladığı fiiller kapsamında yer alması halinde ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar da kendilerine ödettirilir.