İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? İhbar Tazminatı Alabilir Mi? Kıdem Tazminatı Ödenebilmesinin Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik - Personel İşçi Hakları
İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İhbar Tazminatı Alabilir mi? Kıdem Tazminatı Ödenebilmesinin Şartları Nelerdir?
Özeti :

İstifa eden işçilere kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılabilir mi? Kıdem tazminatı ödenmesinin şartları, ihbar tazminatı ödenmesinin şartları nelerdir?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kıdem Tazminatı Ödenebilmesinin Şartları Nelerdir? Kendi İsteği İle Ayrılan (İstifa Eden) Kişilere Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesinde, 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatı başlıklı 14 üncü maddesi hariç diğer maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Şartları

1475 sayılı İş Kanunu'nun Kıdem Tazminatı başlıklı 14'üncü maddesine göre de;

"Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

İşveren tarafından bu Kanunun 17'nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

1-İşçi tarafından bu Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca,

2-Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

3-Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,

4-(Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartlan veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bahse konu hüküm kıdem tazminatını öngörmekte olup belli kurallara yer vermiş ve hangi hallerde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması yani istifa hali kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek bir fesih şekli olarak sayılmamıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun süreli fesih başlıklı 17'nci maddesinde ise;

"Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla-kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır," denilmiştir.

Söz konusu hüküm gereğince herhangi bir iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf durumu yazılı olarak ve yukarıda yer alan bildirim sürelerine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemekle karşı karşıya kalacaktır. İstifa halinde iş sözleşmesini fesheden taraf işçi olacağından, böylesi bir işten ayrılma sonucunda işçiye ihbar tazminatı ödemesi yapılması olanaklı değildir.