İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği -Standart Formu, İş Ortaklığı Sözleşmesi ve Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği -Standart Formu, İş Ortaklığı Sözleşmesi ve Dikkat Edilecek Bazı Hususlar
Özeti :

İş ortaklıkları adi ortaklık olarak kabul edilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda temel olarak düzenlenen iş ortaklıkları, ihalelerde önemli bir yere sahiptir. Özellikle iş deneyim belgesi açısından kullanılan iş ortaklıkları, uygulamada sorunlu konulara da neden olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği - Standart Formu - Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

İş ortaklığı nedir? Hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere kurulan, her türlü ihaleye teklif verebilen yapılara iş ortaklığı adı verilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 14 üncü maddesinde hüküm altına alınan iş ortaklıkları, ortak girişim olarak ele alınmaktadır. İhale aşamasında ortaklardan iş ortaklığı anlaşması istenilmekte ve sözleşme imzalanmadan önce de (ihale üzerinde kalırsa) noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi talep edilmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından iş ortaklığı beyannamesi örneği standart form olarak hazırlanmış olup, analizde bu formun doldurulmasına ve dikkat edilecek hususlara da değinilecektir.

İş ortaklıklarının tüzel kişiliğinin olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun özellikle tür değiştirme kısmında Ticari İşletme olarak ele alınmakta olan iş ortaklıklarının temel olarak düzenlendiği yer 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunudur.

 

İş ortaklığı ve adi ortaklık arasındaki fark: 6098 sayılı Kanunun 620 ve devam eden maddelerinde Adi Ortaklık Sözleşmesi başlığı altında bu konu ele alınmaktadır. Bu yapısıyla, iş ortaklıkları adi ortaklık olarak ele alınmakta ve adi ortaklığa ilişkin Borçlar Kanunundaki hükümler çerçevesinde iş ortaklığı konusu ele alınmaktadır. 6098 sayılı Kanunda iş ortaklığının yönetimi, kurulması, sona ermesi hususları detayı ile ele alınmaktadır. İş ortaklıklarının tür değiştirmesi konusu ise 6102 sayılı Kanunda ele alınmaktadır.

İhalelere giren iş ortaklıkları iş ortaklığı beyannamesi sunmak durumundadırlar. Aşağıda iş ortaklığı beyannamesi yer almakta olup, doldurulması gerekli alanlar açıklamalar da yapılmak suretiyle izah edilecektir.

 

İş ortaklıklarında Dikkat Edilecek Önemli Konular

İş ortaklıkları tarafından sunulması gerekli yeterlik belgeleri pilot ve özel ortak ayrımına göre yapıldığından dolayı, iş ortaklığını oluşturan kişilerin ihale tarihinden sonra bu yapılarını bozmamaları ve hisse oranlarında değişikliğe gitmemeleri gerekir.

Pilot ortak olarak belirlenen bir kişinin daha sonra özel ortak konumuna geçmesi, sözleşmenin devri kapsamında ele alınmalıdır. İş ortaklıklarını oluşturan ortaklardan bir tanesinin ayrılması halinde (4735 sayılı Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla) konunun yine sözleşmenin devri hükümleri çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır.

Son olarak, iş ortaklıklarının –adi şirketlerin – limited şirkete dönüşmesi mümkündür. Ancak, sözleşme devam ederken bu şekilde bir tür değiştirme hukuken sorunludur. Bu sebeple, sözleşme devam ederken iş ortaklıklarının tür değiştirmesine izin verilmemeli veya tür değiştirme halinde gerekli adımlar atılmalıdır.

 

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ

İhale Kayıt Numarası:

[idarenin adı[1]] tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan [işin adı[2]] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı[3]]’ dır.

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Sıra No

Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)

Ortaklık Oranı

 

Adresi

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

...)

 

 

 

 

 [1] İhaleyi yapan idarenin adı yazılmalıdır. İş ortaklıkları bir işi yerine getirmek amacıyla kurulduklarından dolayı, idare adı yazılı olmasa da, işin adından idare anlaşılabiliyorsa, bu esaslı bir eksiklik olarak ele alınmayacaktır.

[2] İhalesi yapılan işin adı yazılacaktır.

[3] Pilot ortak iş ortaklıklarında en fazla hisseye sahip kişidir. Eğer aynı hisseye sahip birden fazla ortak varsa bunlardan bir tanesi pilot ortak olarak belirlenecektir.