İptal Edilen İhalelerde Karar Damga Vergisi Tahsil Edilmeli Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Kesintiler
İPTAL EDİLEN İHALELERDE KARAR DAMGA VERGİSİ TAHSİL EDİLMELİ Mİ?
Özeti :

İhalelerin tamamlanamaması firmalardan veya ihale makamlarından kaynaklı olabilmektedir. İhale iptaline sebep olan makama göre karar damga vergilerinin tahsil edilmesi veya edilmemesi gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İPTAL EDİLEN İHALELERDE KARAR DAMGA VERGİSİ TAHSİL EDİLMELİ Mİ?

İhale kararlarından alınacak damga vergisinde en tartışmalı konulardan birisi iptal edilen ihalelerde damga vergisinin durumudur. Yargı kararlarında ihalenin iptalinin isteklinin kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmamasına göre farklı yaklaşımlar benimsenmiştir.

Danıştay’ın 1995 tarihli bir kararında, (7. Dairesinin 22.03.1995 tarih ve 1995/1183 K., ve 1993/649 E., sayılı kararında) sulh hukuk mahkemesi kararıyla feshine karar verilen ihalede, satış sırasında düzenlenen tutanağın ispat edicilik vasfını kaybettiğinden, bu kağıt üzerinden hesaplanarak alınan damga vergisinin iadesi yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Buna karşılık Danıştay 2005 tarihli bir kararında,  (7. Dairesinin 30.11.2005 tarih ve E:850, K:3016)  damga vergisinde vergiyi doğuran olayın gerekli prosedürün tamamlanması ve ihale kararının ihale makamınca imzalanması ile tekemmül ettiği; ihalenin sonradan, davacıdan kaynaklanan sebeplerle feshedilmiş olmasının vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmayacağı şeklinde karar vermiştir.

Yukarıya alınan kararlara göre, idarenin, isteklilerin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle ihaleyi iptal etmesi halinde karar damga vergisi doğmayacak; tersi durumda, yani ihale isteklilerin kusurundan kaynaklanan bir sebeple iptal edilmiş ise damga vergisi doğmuş olacaktır.

Ancak Sayıştay Temyiz Kurulunun 2015 tarihli bir kararında, idarece, taşınmazın diğer hisse sahiplerinden devir işleminin tamamlanamaması sebebiyle, satış işleminin iptal edilmesi halinde de ihale kararından doğan damga vergisinin tahsil edilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Karara konu olayda, taşınmazın diğer hissedarlarından devir işlemi tamamlanamadığından, Encümen Kararı ile satış işlemi iptal edilmiştir. İptal işlemi, idarenin kusurundan kaynaklanmış olduğundan, Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen kararın hatalı olduğu değerlendirilmektedir.

Neticede, yüklenici kusuruna dayanmayan hallerde iptal edilen ihalelerin damga vergisinin iade edilmesi gerektiği, diğer hallerde ise tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.