İptal Edilen İhaleler Şikayet Konusu Olabilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Hak Arama Yolları
İPTAL EDİLEN İHALELER ŞİKAYET KONUSU OLABİLİR Mİ?
Özeti :

Kamu İhale Kanununda ihalelerin, ihale süreci içerisinde iptaline ilişkin olarak özel düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışmada, iptal kararlarına karşı başvuru yolları ele alınacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İPTAL EDİLEN İHALELER ŞİKÂYET KONUSU OLABİLİR Mİ?

Kamu İhale Kanununun 11, 16, 20, 39, 40 ve 44’üncü maddelerinde sayılan hallerde idare, re’sen iptal kararı alabilmekte, 54’üncü maddesinde sayılan hallerde ise başvuru üzerine, idare veya Kamu İhale Kurumu tarafından ihalenin iptaline karar verilebilmektedir.

Bahse konu madde metinleri tetkik edildiğinde idarenin aldığı iptal kararı, idari işlem niteliğini haizdir. Bu husus ise “ihalenin iptali kararının iptali” için başvuru yollarının kullanılabileceği neticesini doğurmaktadır.

İhalenin iptali kararına karşı; idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvurulabileceği yani şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebileceği gibi İdare Mahkemesine de başvurulabilir. Ancak hangi hallerde İdare Mahkemesinde dava ikame edilmesi gerektiği ve hangi hallerde idareye veya Kamu İhale Kurumuna başvurulabileceği önem arz etmektedir. Zira İdare veya Kamu İhale Kurumuna başvurulması gereken hallerde İdare Mahkemesinde dava ikame edilmesi idari merci tecavüzünü doğurabileceği gibi, dava ikame edilmesi gereken hallerde de İdare veya Kamu İhale Kurumuna başvurulması idari yargıya başvurma süresinin kaçırılmasına sebep olabilecektir.

5812 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan iptal kararlarına karşı 5 gün içinde doğrudan Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunmak suretiyle itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde hükme bağlanmıştır.

“İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinde, idareye şikayet başvurusunda bulunulması ve bunun neticesinde idarenin de herhangi bir sebeple ihalenin iptaline karar vermesi halinde bu iptal kararına karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayette bulunulabileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede; Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde; başvurunun reddine karar verilmesi ya da düzeltici işlem yapılması yönünde bir karar verilmesine rağmen idare tarafından ihalenin iptaline karar verilmesi halinde de Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hükme bağlanmıştır.  Bu hususlar, “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ”in 8’inci maddesinin (2) nolu fıkrasında da hükme bağlanmıştır.

Adı geçen tebliğin aynı maddesinin (3) nolu fıkrasında ise “Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir” denilmektedir.

O halde, hangi hallerde Kamu İhale Kurumuna ve hangi hallerde doğrudan dava ikame edileceği hususu adı geçen tebliğde yer alan madde metninde izahını bulmuştur.

Netice olarak denilebilir ki; ihalenin iptali sebeplerinden mütevellit, idarenin re’sen aldığı ihalenin iptal kararlarına karşı doğrudan İdare Mahkemelerinde dava ikame edilmesi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan iptal kararlarına karşı da dava ikame etmeden evvel Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.