İlamsız İcra Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Güncel Hukuk Hak Arama Yolları
İlamsız İcra Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği
Özeti :

İcra işlemleri 2 ayrı süreçle başlatılmaktadır. İlamlı ve ilamsız icra emirleri. İlamsız icra işlemlerinde alacaklı olduğunu iddia eden taraf tarafınıza icra müdürlüğünden borçlu olduğunuza ve en az 7 gün gibi bir günde ödeme yapmadığınız takdirde borcunuzun kesinleşeceğine dair tarafınıza bir yazı tebliğ eder. Eğer bu yazıya aşağıdaki dilekçe vasıtasıyla itiraz edilmez ise ortada bir borcunuz olmasa dahi itiraz etmediğinizden ötürü borç kesinleşmiş olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Güncel hukuk konularına yönelik dilekçe örneklerimizi yayımlamaya devam edeceğiz. Anasayfada yer alan arama kutusundan istediğiniz aramayı yapabilirsiniz.

İlamsız İcra Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

TC

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201    /…Esas


BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU ADI-SOYADI )          : ...................……………. (TCK. No: ...............................)

ADRESİ             : .................................................................................

                        ………………………………………………………………

ALACAKLI          : .......................................................................

ADRESİ             : ........................................................

                        ………………………………………………………

TEBELLÜĞ TARİHİ: ...../..../201... (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih)

KONU               : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR    :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış, sözleşme yapılmamıştır.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. .../.../201...

Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Adı ve Soyadı: .................………………..

İmza: ...........................................

EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi